Hz. Ali'nin (r.a.) "kerremallâhu vecheh" şeklinde lakablandırılması ve bunun yalnızca Hz. Ali'ye tahsis edilmesi Şiilerin aşırılığındandır

(Bölümün numarası 3; Page No. 402) (3627) no'lu fetvanın birinci sorusu (d) maddesi: Soru 1: Neden Ali b. Ebî Talib "kerremallâhu vecheh (=Allah yüzünü mükerrem kılsın)" ifadesiyle lakaplandırılmaktadır?


Cevap 1: Hz. Ali b. Ebî Talib'in "kerremallâhu vecheh (=Allah yüzünü mükerrem kılsın)" ifadesiyle lakaplandırılması ve bunu Hz. Ali'ye tahsis edilmesi, Şiilerin Hz. Ali hakkındaki aşırılığından kaynaklanır. Denildiğine göre bu şekilde anılmasının nedeni, asla hiçbir avrete muttali olmaması veya hiçbir puta kesinlikle secde etmemesidir. Bu sadece Hz. Ali'ye mahsus değildir. Bilakis islam içerisinde doğmuş olan sahabilerin hepsi bu konuda ona ortaktır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: