Her müslüman ömründe bir defa umre yapması gerekir

(Bölümün numarası 10; Page No. 351)  Umre (19307 ) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Mekke-i Mükerreme halkı için umre yoktur sahih midir? Mekke ehlinin umresi Kabeyi tavaf etmek midir? Onlar için ihram yok mudur? Ve umre için Mekke ehlinin mikat yerleri neresidir?


Cevap 1: Allah Te'âlâ'nın şu sözünden dolayı ister Mekke ehli olsun isretse başka olsun her müslümana hac gibi ömründe bir kez umre yapması vaciptir. Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Aişe (r.anha)'nın rivayet ettiği hadiste Aişe R. anha dedi ki: Ya Resulullah! kadınlar üzerine cihad var mıdır? Efendimiz 'Evet, Hac ve Umre'de kavga etmeyecekler!' Onu İbn Hanbel müsnedinde, İbn Mace süneninde, sahih bir isnadla rivayet ettiler. Ömer (r.a)'in Cibril (a.s) hadisi olarak Nebi (s.a.v)'den rivayet ettiği hadiste kendisine sorduğu soruya verdiği cevapta sabit olmuştur ki: İslâm, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, güç yetirebilirsen Kâbe’yi ziyâret (hac) etmendir. İbn Huzeyme ve Darakutnî tahriç etti. Darakutnî dedi ki: Bu isnad sabit ve sahihtir. Bu kadınlar hakkında sabit olduğuna göre, erkeklere evla olarak hayli vacip olur. Bundan dolayı oraya gitmeye güç yetiren her erkek ve kadın müslüman üzerine hac gibi, bir kere umre yapmak vaciptir. Buna göre Mekke ehli de diğerleri gibi, ömürlerinde bir kere ümre yapmaları vaciptir. Mekke ahalisi, hıl bölgesinin en aşağısında, yani haremin bitiş sınırında ihrama girerler. (Bölümün numarası 10; Page No. 352)  Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: