"Her insanın Kur'ân âyetlerini yorumlama hakkı vardır." iddiasına cevap

Soru 2 : Bazıları, herkesin anlayış seviyesine ve içinde bulunduğu şartlara göre Kur'ân âyetlerini yorumlama hakkı bulunduğunu iddia ediyorlar ve bunu da "Kur'ân nassı kutsaldır, ancak nassın yorumu kutsal değildir" şeklinde temellendiriyorlar. Kürsü, Arş ve Allah'ın yedi (eli) gibi hususlardan bahseden âyetler buna örnek gösteriyorlar. Eğer bu iddia yalnışsa, dini nasları yorumlama hakkı kime aittir? Bu şekilde yapılan yorumun kutsallık derecesi nedir? Ayrıca sizden Âl-i İmrân sûresinin 7. âyetini tefsir etmenizi rica ediyoruz: (Bölümün numarası 3; Page No. 9)  Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun (Kur'ân'ın) bazı âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler.Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar. Muhkem ve müteşabih âyetler hangileridir? Allah'ın Kur'ân'ın yorumunu kendilerine havale ettiği ya da kendilerini buna muvaffak kıldığı ilimde yüksek pâyeye ulaşanlar (rusuh sahibi olanlar) kimlerdir? Bunları açıklamanızı rica ediyoruz.


Cevap 2 : Kur'ân'ı tefsir yöntemini bilien ilim ehlinden başkasının tefsir etmesi caiz olmaz. Kur'ân bilgisizlikle ve kişisel arzulara göre tefsir edilemez. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurduğuna: Kim Kur’ân hakkında ilimsiz olarak konuşursa Cehennem’de oturacağı yerine hazırlansın. (Tirmizî) onu rivayet etmiştir. Nassın yorumu ilim erbabının yetkisindedir. Kimse bilgisizce yaptığı kişisel anlayış ve yorumuna dayanamaz; çünkü bu bilgisizce Allah adına söz söylemek anlamına gelir. Bilgisizce kendi adına söz söylemeyi şirkten daha büyük bir günah olarak gören Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. (Bölümün numarası 3; Page No. 10) Kürsü, arş, yed vb. hususlar inanç alanına girer. Bu gibi hususlar ictihat konusu değillerdir. Bilakis yorumsuz olarak geldiği gibi kabul edilirler. Böyle müteşabih âyetlerin yorumunda aklın dahli olamaz. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Bunlar mücmel ve mutlak âyetlerdir. Muhkem âyetler ise bu mücmel âyetleri açıklayıp takyit eden (sınırlayan) âyetlerdir. İlimde yüksek pâyeye ulaşanlar, din ilimleri ve nasların yorumunda uzman olanlardır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: