Her grubun diğerini inkarından dolayı Yahudi ve Hıristiyanların yerilmesi

Fıkra 2: Kur'ân şöyle diyor: Muhakkak Yahudi ve Hıristiyanlar semavi kitapları okuyorlar. (2/ / 113) ?


Cevap: Bununla şu ayete işaret ediyor: Hepsi de kitabı (Tevrat ve İncil'i) okumakta oldukları halde Yahudiler: Hıristiyanlar doğru yolda değillerdir, dediler. Hıristiyanlar da: Yahudiler doğru yolda değillerdir, dediler. (Kitabı) bilmeyenler de birbirleri hakkında tıpkı onların söylediklerini söylediler. Allah, ihtilâfa düştükleri hususlarda kıyamet günü onlar hakkında hükmünü verecektir. İnatlarından, azgınlık ve düşmanlıklarından dolayı ellerinde tasdik edici şey olduğu halde diğerini inkarlarından dolayı, Allah Te'âlâ bu ayette her iki grubu da (Yahudi ve Hıristiyanları) kınadı. İçinde ona inanacaklarına dair Allah'ın onlardan aldığı misak ve getirdiği Allah'ın şeriatı bulunan Tevrat'ı okumalarına rağmen, İsa (a.s.)'ın peygamberliğini ve getirdiği şeriatı kabul etmemelerinden dolayı yahudileri kınadı. Allah'ın onlara helal kılınmasını emrettiği çok az şey hariç, Musa'nın getirdiği önlerinde olan Tevrat'ı tasdik eden kitabı (İncil'i) okudukları halde Musa aleyhisselamı kabul etmemelerinden (Bölümün numarası 3; Page No. 341) dolayı da hıristiyanları kınadı. Bunun manası, Tevrat ve İncil'de meydana gelen tahrifi ve yahudi ve hıristiyanlardan her birinin, peygamberlerinin kitabından gizledikleri şeyleri kabul etmek değildir. Zira Allah Te'âlâ, onlardan her birinin peygamberlerinin kitabında işledikleri cinayeti, insanları sapıtmak ve kafalarını karıştırmak için, iddialarına ondan müteşabih olanları delil getirdikleri Kur'ân'ın başka ayetlerinde zikrediyor. Bilakis bazı nasları tahrif ve bazılarını gizleme ve kitapların bazılarına inanıp bazılarını inkar etmeleri gibi işledikleri diğer oyunları da bunlara eklemek lazımdır. Muhakkak Kur'ân Allah indinden indirildiği gibi, bu iki kitabın aslı da Allah indindendir. Onlardan her biri diğerini tasdik etmektedir. Her bir peygamber, önce gelen sonra geleni müjdelemiş ve sonra gelen önce geleni tasdik etmiştir. Onların hepsine ve Allah nezdinden getirdikleri şeylere iman etmek gerekir. Kim bunun bir kısmına iman eder, bir kısmını inkar ederse onun hepsini inkar etmiş olur. Yukarıda geçenleri teyit eden bazı Kur'ân ayetlerini sunuyoruz. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip "Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız" diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu;(150)İşte gerçekten kafirler bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.(151)Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara (gelince) işte Allah onlara bir gün mükâfatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Bu ayetler geneldir. Yahudiler Hıristiyanlar ve diğerleri de bunun içine girer. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ey ehl-i kitap! Resûlümüz size Kitap'tan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak üzere geldi; birçok (kusurunuzu) da affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur, apaçık bir kitap geldi.(15)Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir. (Bölümün numarası 3; Page No. 342) Şu ayete kadar: Bir zamanlar Musa, kavmine şöyle demişti: Bu ayetler Yahudiler ve Hıristiyanlar hakkında geneldir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. şu ayete kadar: Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve rahiplerden birçoğu Bu ayetler de Yahudi ve Hıristiyanlar hakkında geneldir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Şimdi (ey müminler!) onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki, onlardan bir zümre, Allah'ın kelâmını işitirler de iyice anladıktan sonra, bile bile onu tahrif ederlerdi. Bu ayetler ve sonra ve önce geçen bir çok ayet, Yahudilerin cinayetlerini açıklamak üzere inmiştir. Şu ayet de onlar hakkında nazil olmuştur: (Yahudiler) Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü "Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi" dediler. De ki: Öyle ise Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği Kitab'ı kim indirdi? Siz onu kâğıtlara yazıp (istediğinizi) açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Hıristiyanlar hakkında da benzerleri (Bölümün numarası 3; Page No. 343)  vardır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğini gizlemeleri gibi. Allah Te'âlâ'nın hıristiyanları kınamasıyla ilgili şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesîh'tir" diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır. Şu ayete kadar: İsrailoğullarından kafir olanlar, lânetlenmişlerdir. Allah Teala Yahudi ve Hıristiyanlar hakkında şöyle buyurmuştur: Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil (Peygamber) kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. İki ayet ki, şu ayete kadar: Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkarcılar, Bütün bunlardan sonra şöyle denilebilir mi: Muhakkak Kur'ân, indirildikten sonra ona inanmayan Yahudi veya Hıristiyanları övdü. Yahut yahudilerin Tevrat'ta yaptıkları oynamaları yahut İncil'de yapılan tahrifi, yahut İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu yahut Allah'la beraber ilah olduğu gibi onda yaptıkları ziyadeyi, yahut Yahudilerin onu asması yahut onu öldürmeleri, yahut Muhammed'in sıfatı yahut risaletinin inkarını ve gizlenmesini övdü. Bütün bu sayılanlar tahrif, gizleme, ziyade ve noksanlık değilse, her iki grubun peygamberlerinin kitabına yaptıklarına ne isim verilecek?


Tags: