Hasta için suya Kur'ân okuma ve onu içme

Soru: Müslümanın, Kur'ân-ı Kerim ayetlerinden bazılarını yazıp, suya okuyup onu içmesi yahut yastığının altına yahut kapının yanına yahut benzeri yerlere koyması caiz midir?.


Cevap: Hasta için suya Kur'ân okunup onu içmesinde bir mahzur yoktur. Ebu Davud'un "Sünen"inde Tıp bölümünde Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen buna delalet eden hadis vardır. Kur'ân ve diğerlerinden olan muskaların asılmasına gelince, bu câiz değildir. Şu da bilinmelidir ki, kişinin astığı muskalar iki kısımdır:Onlardan birincisi: Kur'ân'dan olması.İkincisi: Kur'ân'ın dışında bir şeyden olması. (Bölümün numarası 1; Page No. 315)  Eğer Kur'ân'dan olursa, selef bu konuda iki görüş üzere ihtilaf etmişlerdir.Birincisi: Onu asmak caiz değildir. İbn Mesud ve İbn Abbas bu görüştedirler. Bu, Hüzeyfe, Ukbe b. Amir ve İbn Ukaym'ın görüşünün zahiridir. İbn Mesud'un arkadaşları gibi tabiinden bir cemâ'at da aynı görüştedirler. Arkadaşlarından bir çoğunun tercih ettiği ve müteahhirin alimlerinin kabul ettiği bir rivayetinde Ahmed de aynı görüşü benimsemiştir. Bu görüş, İmam Ahmed, Ebu Davud ve diğerlerinin İbn Mesud'dan (r.a.) rivayet ettikleri hadise dayanmaktadır ki, o şöyle demiştir: Resûlüllah'ı (s.a.v.) şöyle derken duydum: Muhakkak rukyeler, temîmeler (muskalar), tiveleler (muhabbet muskaları) şirktir. Şeyh Abdurrahman b.Hasan Âli'ş-Şeyh (Allah ona rahmet etsin) "Fethu'l-Mecid" kitabında şöyle demiştir: Bana göre doğru olan budur. Üzerinde düşünenin göreceği gibi üç yönden bu böyledir:Birincisi: Nehyin umumi olması ve onu tahsis eden bir şeyin olmaması.İkincisi Günaha giden yolun kapatılması. Çünkü böyle olmayanların da asılmasına sebep olur.Üçüncüsü: Onu astığı zaman onu asan kimse, tuvalet ihtiyacını giderirken, istinca yaparken ve benzeri durumlarda onu taşımakla, muhakkak onu küçük düşürmüş olur.İkinci görüş: Bunun caiz olmasıdır. Bu, Abdullah b. Amr b. As'ın görüşüdür. Hz. Aişe'den rivayet edilen hadisin zahiri de bunu göstermektedir. Ebu Cafer el-Bâkir ve Ahmed bir rivayetinde bu görüşü beyan etmişlerdir ve hadisi, içinde şirk olan muskalara hamletmişlerdir. (Bölümün numarası 1; Page No. 316) Ancak muskalar, Kur'ân, Allah'ın isimleri ve sıfatlarının dışında bir şeyden olursa, bu şirktir. Zira şu hadis umum ifade etmektedir: Muhakkak Rukyeler, temîmeler (muskalar), tiveleler (muhabbet muskaları) şirktir, Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: