Gündüz namazları ikişer rek'attir hadisi

(Bölümün numarası 4; Page No. 429) (5176) no'lu fetvanın dokuzuncu sorusu: Soru 9: Aşağıdaki hadisin sıhhat derecesi nedir?. Gündüz namazları ikişer reka'ttır.


Cevap9: Hadisi, Ahmed Müsned'inde, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi ve İbn Mace Sünen'lerinde İbn Ömer'den (r.a.nhuma) Gece ve gündüz namazları ikişer rek'attır. lafzı ile rivayet etmişlerdir. Heysemi der ki: Bu sahih bir hadis olup bütün ravileri sika ve güvenilirdirler. Darekutni'nin: Gündüzün rivayetlere ilave edilmiş bir fazlalık olduğu dolayısıyla bunun Bariki'nin bir vehmi olduğuna dair sözü kabul edilemez. Çünkü o, Müslim'in, kendisi ile hüccet getirdiği sika bir ravi olup sika bir ravinin ziyadesi de makbuldür.Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu


Tags: