Günahtan istiğfar etme hadisinin sahihliği ve manası

(Bölümün numarası 4; Page No. 415)  Sahihliği sorulan hadisler. (Bölümün numarası 4; Page No. 416)  Günahtan istiğfar etme hadisinin sahihliği ve manası. (5550) no'lu fetva: Soru: Ebu Zekeriyya Yahya b. Şeref en-Nevevi ed-Dimaşki'nin telif ettiği "Riyâzü's-Sâlihin" kitabı, sayfa 305, Numara/H/392, Reca Babı'nda bir hadis okudum. Ebu Hureyre (r.a.), Peygamber efendimizin (s.a.v.) Rabb'inden hikaye ederek şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Bir kul günah işler ve: "Ya Rabb'i günahımı affet" der. Allah Teala da: "Kulum bir günah işledi, arkadan bildi ki, günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabb'i vardır." buyurur. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "Ey Rabb'im günahımı affet" der. Allah Teala da: "Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabb'i vardır." buyurur. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "Ey Rabb'im günahımı affeyle" der. Allah Teala da: "Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle muâheze eden bir Rabb'i vardır. Ben kulumu affettim, dilediğini yapsın" buyurur. Hadis müttefekun aleyhtir. Saygıdeğer âlimlerden, bu hadisin sahihliğinin boyutu ve manası hakkında malumat rica ediyorum.


Cevap: "Bir kul bir günah işler" şeklindeki Ebu Hureyre'nin Kudsi Hadis'i, Resûlüllah'tan rivayet edildiği sabit, sahih (Bölümün numarası 4; Page No. 417) bir hadistir. Hadisi hem İmam Buhari "Sahih" adlı kitabında hem de İmam Müslim "Sahih"inde rivayet etmişlerdir. İmam Müslim şöyle demiştir: Abdu'l-A'lâ b. Hammad'ın bana aktarmıştır ki, Hammad b. Ebi Seleme İshak b. Abdullah b. Ebi Talha'dan, o da Abdurrahman b. Ebi Amra'dan, o da Ebu Hureyre'den (r.a.) o da Peygamber'den (s.a.v.) rivayet ettiğine göre Rabb'inden (c.c.) hikaye ederek şöyle buyurmuştur: Bir kul bir günah işler ve: "Ya Rabb'i günahımı affet!" der. Allah Teala da: "Kulum bir günah işledi, arkadan bildi ki, günahı affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabb'i vardır." buyurur. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "Ey Rabb'im günahımı affet!" der. Allah Teala da: "Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabb'i vardır." buyurur. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "Ey Rabb'im günahımı affeyle" der. Allah Teala da: "Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden ve günah sebebiyle muâheze eden bir Rabb'i vardır. Dilediğini yap, ben seni affettim" buyurur. Buhari şöyle dedi: Ahmed b. İshak'ın, Amr b. Asım'dan, rivayet ettiğine göre Hemmam, İshak b. Abdullah'ın şöyle dediğini aktarmıştır: Abdurrahman b. Ebi Amra'nın şöyle dediğini duydum: Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini duydum: Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim: (Bölümün numarası 4; Page No. 418) Bir kul bir günah işler ve: "Ya Rabb'i bir günah işledim, günahımı affet!" der. Rabb'i de: "Kulum bildi ki, günahları affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabb'i vardır, kulumu bağışladım" buyurur. Sonra Allah'ın dilediği kadar kalır ve tekrar bir günah işler ve: "Ey Rabb'im tekrar bir günah işledim, günahımı affet!" der. Allah Teala da: "Kulum bildi ki, günahı affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabb'i vardır, kulumu affettim" buyurur. Sonra Allah'ın dilediği kadar kalır ve tekrar bir günah işler ve: "Ey Rabb'im tekrar bir günah işledim, günahımı affeyle" der. Allah Teala da: "Kulum bildi ki, günahı affeden ve günah sebebiyle muâheze eden bir Rabb'i var, ben kulumu affettim, (üç defa) dilediğini yapsın" buyurur. Bu "et-Tevhıd" kitabında geçmektedir.Bunun manasında bir kapalılık yoktur: Kul günah işlemeye devam eder, sonra bir daha dönmemek üzere azmederek, günahından sıyrılarak tevbe eder ve pişmanlık duyarak istiğfar ederse, Allah onu bağışlar. "Dilediğini yapsın" sözünden masiyet ve günahların mubah olduğu anlaşılmasın. Buradaki mana şudur: İstiğfar ve tevbe ettiği zaman, geçmiş günahların bağışlanmasıdır.Hafız "el-Feth" kitabında şöyle dedi: İbn Battal bu hadis hakkında şöyle demiştir: Günahta ısrar eden, Allah'ın dilemesine kalmıştır. Dilerse ona azap eder, dilerse onu bağışlar. Genel olarak yaptığı iyilik ki o, yaratan, azap eden ve bağışlayan bir Rabb'i olduğu inancı ve bunun üzerine Ona istiğfar etmesidir. Buna delil Allah Te'âlâ'nın şu ayetidir: Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Tevhidden daha büyük bir iyilik olamaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: