Dörtten fazla kadınla evlenmek

(Bölümün numarası 18; Page No. 255)  Dörtten fazla kadınla evlenmek ( 1294 ) Numaralı fetva: Soru : Sorunun içeriği şudur: Bir adam aynı anda dörtten fazla kadınla evlenebilir mi? Delilleriyle beraber bize açıklanmasını istiyoruz. Çünkü muhitimizde buna ihtiyacımız var.


Cevap : Kişi adil davranma hususunda kendine güveniyorsa ve haksızlık yapmayacaksa dört kadınla evlenebilir. Ancak dörtten fazla kadınla aynı anda evli olmak caiz değildir. Bunun için kitap, sünnet ve icma' dan deliller vardır. Kitaptaki delil şu ayeti kerimedir. Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helal olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. (Bölümün numarası 18; Page No. 256) Eğer kişi haksızlık yapmaktan korkmuyorsa Allah (c.c.) iki, üç veya dört kadınla evlenmesine izin vermiştir. Dörtten fazlası için müsaade yoktur. Kadınlarla ilişki kurma konusunda esas olan hüküm haramlıktır. Ancak Allah'ın (c.c.) müsaade ettiği sınırlar içinde bu meşru' olur. Ki Allah (c.c.) aynı anda dörtten fazla kadınla evlenmeye müsaade etmemiştir. Bu sayıyı aşmak haram hükmüne girer. Sünnetten delile gelince, Ebu Davud ve İbn Mace'nin Kays b. Haristen rivayet ettiği hadis vardır: O şöyle demiştir: Yanımda sekiz kadın olduğu halde müslüman oldum. Peygamber'e (s.a.v.) geldim ve bunu kendisine haber verince: "Onlardan dört tanesini seçip al" buyurdu. İmam Ahmed, Tirmizi ve İbn Mace'nin Abdullah b. Ömer'den rivayet ettiği bir başka hadiste o şöyle demiştir: Cahiliye döneminde on kadınla birlikte Gaylan es-Sakafi müslüman oldu. Hz. Peygamber, onlardan dört tanesini seçip almasını ona emretti. İbn Hibban ve Hakim de bu hadisi rivayet etmiş ve sahih olduğunu belirtmiştir. Sahabe, dört büyük mezhep imamı ve diğer ehli sünnet ve'l-cemaat alimleri sözle ve fiille bir adamın aynı anda dörtten fazla kadınla evlenemeyeceği hususunda icma' etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bundan müstesnadır. Kim bu hükmü kabul etmeyip aynı anda dörtten fazla kadınla evlenirse Allah'ın (c.c.) Kitabına ve Resulullah'ın (s.a.v.) sünnetine muhalif davranmış olur. (Bölümün numarası 18; Page No. 257) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: