Namazı vaktinden sonraya ertelemek veya kasıtlı olarak terk etmek ve bunun neticeleri

(2191) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Farz namazları terk eden veya cuma namazı dışındaki -cuma günü camiye ilk giren odur- farz namazlar konusunda gevşek davranan bir adam var. Bunun hükmü nedir?. Şu da var ki, bu adam bilgisiz biri değil, eğitimli biri..


Cevap 2: Namaz, İslam'ın rükünlerinden biridir. Kim namazı, farz olduğunu inkar ederek terk ederse, bu kimse icma ile küfre düşmüş olur. Kim de gevşekliğinden ve tembelliğinden ötürü namazı terk ederse, ilim adamlarından gelen iki görüşten sahih olanına göre küfre girmiş olur. Bu konudaki temel esas, böyle bir kimsenin kafir olduğuna hükmedileceğine delalet eden delillerin umumudur. Bu deliller, namazı gevşeklikten ve tembellikten ötürü terk edenle, farz olduğunu inkar ederek terk eden arasında fark gözetmemiştir. İmam Ahmed ve sünen sahipleri, Büreyde b. el-Husayn (r.a.)'dan sahih senedle rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 6; Page No. 41) Bizimle onlar (kafirler) arasındaki tek ahit namazdır. Namazı terk eden kimse kafirdir. Ayrıca Müslim Sahih'inde Cabir b. Abdillah (r.a.)'dan Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kişi ile küfür ve şirk arasında namazın terki vardır. Ayrıca Abdullah b. Şekîk rivayet etmiş ve şöyle demiştir: "Resûlullah'ın (s.a.v.) ashabı ameller içinde terk edilmesi küfür olan namazdan başka bir şey görmezlerdi." Bu hadisi Tirmizî rivayet etmiştir. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: