Namazda "âmin" demek

Namazda "âmin" demek. (1845) no'lu fetva: Soru: İslam dört mezhep üzerine bina olunmuştur. Necran halkı, Hanefi mezhebi üzere amel ettikleri iddiasıyla, imam namazda Fâtiha'yı okuyunca "âmin" demiyolar. Onlardan Mekrami birisi, liderleri Ali el-Mekrami'in izni olmadan cemâ'atla namaz kılmıyor.


Cevap: Birinci olarak: Allah indinde ( nezdinde) din, İslam'dır. Onun hükümleri, Allah'ın kitabı ve Rasûlüllah'ın (s.a.v.) sünnetinde delilleriyle açıklanmıştır. Meşhur dört mezhep imamı ve diğer müslüman müctehit imamlara gelince, dinde Allah'ın kendilerine verdiği ilim ve anlayış miktarınca hükümleri bu delillerden çıkarmaktadırlar. Onlardan her birinin isabet ettiği görüşü alınır ve hata ettiği hükümler reddolunur. Bu konuda hatayı doğrudan ayıran ve açıklayan, Kitap ve sünnettir ve onlara müracaat edilen sahih sünnettir. (Bölümün numarası 6; Page No. 424) İkinci olarak: Rasûlüllah (s.a.v.), namazda Fatiha'dan sonra "amin demeyi fili ve kavli olarak meşru kılmıştır. Bu konuda, Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiklerine göre, Rasûlüllah ( s.a.v. ) şöyle buyurmuştur: İmam “amin” dediğinde siz de “amin” deyiniz. Çünkü kimin “amin” demesi meleklerin "amin" demesine tevafuk ederse geçmiş günahları bağışlanır. Yine Ebu Davud ve Tirmizi'nin Vail b. Hacer'den (r.a.) rivayet ettiklerine göre, Rasûlüllah (s.a.v.): Sapmışların yolunu değil! deyince, yüksek sesle: "âmin" derdi. Hanefiler dahil cumnhur-u ülama, böyle anlamışlardır, ancak Hanefiler "âmin" derken açıktan demezler. Bu hadis, cehri kraatlarda açıktan okunacağına dair onların aleyhine bir delildir.Üçüncü olarak: Âlimlerin sahih görüşüne göre, beş vakit namazın cemâ'atla kılınması vaciptir. Onun cemâ'atla eda edilmesi, beşerden bir kimsenin, Mekrami'nin veya bir başkasının iznine bağlı değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: