Ticanî'nin arkasında namaz kılmak

(3093) no'lu fetva: (Bölümün numarası 7; Page No. 363)  Soru: Bir imam türbenin etrafında tavaf ediyor, onlarca mil yol kat ediyor, adaklar topluyor, şirk içeren övgüler söylüyor ve her sabah şu sözlerle dua ediyor: Ey Ahmet Ticani, ey kalplerin ilacı, bizim içinde bulunduğumuz sıkıntıları görmüyor musun?... Yine şeyhimizin yanındaki duasında şöyle diyor: Etrafı aydınlatarak nur veriyor ve gizli sırları ortaya çıkarıyor. Yine şöyle diyor: Ahmet Ticani, neşir ve haşirde asilerin şefaatçısıdır. Şu da bilinmelidir ki o, bütün adaklardan nehyedilmiştir. Bu gibi bir imamın arkasında namaz kılmak caiz midir, değil midir? Çok uzak olmayan yaklaşık bir km uzaklıkta sünnetin ikame edildiği bir cami vardır. Yine bize yaklaşık üç km uzaklıkta, sünnete tabi olan imamı bulunan camiler de vardır. Bu bid'atçı imamın arkasında namaz kılmak caiz midir? Eğer caiz ise, sünnetin ikame edildiği bize biraz uzak olan bir camide namaz kılmam mı benim için daha efdaldir, yoksa bu camide namaz kılmam mı? Eğer bu bid'atçı imamın arkasında namaz kılmam caiz değilse, münferid olarak namaz kılmam caiz midir? Zira ben, camaatle namaz kılmaya devam ediyorum. Fitneden kaçınmak için bu imamın arkasında namaz kılmam caiz midir?


Cevap: Durumu böyle olan kimsenin arkasında namaz kılmak caiz değildir. Durumunu bilen birisi tarafından yapılsa da sahih değildir. Çünkü bunların çoğunluğu, Allah'ın peygamberleriyle gönderdiği ve kitaplarıyla indirdiği tevhid inancıyla çelişen küfür ve bid'at sıfatlardır. Durumunu bilen kimsenin ona nasihat etmesi ve tertemiz tevhidi ve Ticeniyye tarikatında olan kötü durumları ona öğretmesi gerekir. Onu kabul ederse ne ala, kabul etmezse onu terk eder ve sünnetin ikame edildiği camide namaz kılar. Onun için, şu ayette zikredilen İbrahim Halilullah'ta güzel bir örnek vardır: Sizden de, Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki (senin için) Rabbime dua etmemle bedbaht (emeği boşa gitmiş) olmam. Tek başına namaz kılman doğru olmaz, bilakis ehl-i sünnet camisinde cemaatle namaz kılman vaciptir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: