Fıkhın füruatındaki ihtilaf, birbirlerine uymalarına mani olur mu?

(2017) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Namazında elini salıveren ve sabah namazının son rekatında sürekli kunut yapan imamın arkasında namaz kılmak caiz midir?


Cevap 2: Namazda sağ eli sol üzerine koymak sünnettir ve eli salıvermek sünnetin hilafınadır. Bazı maliki ve şafiilerin yaptığı gibi, sabah namazının son rekatında sürekli kunut yapmak sünnetin hilafınadır. Zira bu konuda Peygamber'den (s.a.v.) bir şey rivayet edilmemiştir, ancak sıkıntılı anlarda kunut yapardı ve vitir namazında kunut yapardı.Soruda zikredildiği gibi imam namazında elini salıverir ve sabah namazında sürekli kunut yaparsa, ilim ehli ona nasihat eder ve sünnetle amel etmeye onu irşad eder. Buna uyarsa ne ala, bundan kaçınırsa ve başkasının arkasında cemaatle namaz kılması kolaysa, sünnete uymak için başkasının arkasında namaz kılar. Bu kolay olmazsa, cemaatle namaza devam etmek için onun arkasında namaz kılar ve her halükarda namaz sahihtir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: