Bayram namazlarına davet

(Bölümün numarası 8; Page No. 315) (7287) no'lu fetva: Soru: İstiska ve bayram namazları üzerine bazı mülahazalar ki, imam musallaya gelir ve insanlara iki rekat namaz kıldırır ve hiçbir dua, tahmid ve tesbihle arasını ayırmaksızın arka arkaya tekbir getirir. Ben, İmam Ahmed b. Hanbel'in fıkhında okudum . Bayram ve istiska namazlarının şekli üzerinde titizlikle durdum. O, ezansız ve kametsiz kılınıyor ancak "essalatü câmia" diye davet ediliyor sonra imam başlama tekbirini alıyor ve birinci rekatta altı ve ikinci rekatta da dört tekbir alıyor. Birincide yedi ve ikincide beş tekbir alır da denilmiştir. Her bir tekbirle diğeri arasını şu sözle ayırır: "Allahu ekber kebîrâ, velhamdu lillâhi kesîrâ, ve sübhânellâhil-azîm ve bihamdihi bükraten ve esîlâ, va sallellâhu alâ Muhammedin ennebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim teslîmen kesîrâ". (Bölümün numarası 8; Page No. 316) Mülahaza şu: Sayın hocam, Bazı imamlar bu duayı cehri olarak da sırri olarak da söylemiyorlar. Namazdan önce yukarıda geçen "essalâtü câmia" demek suretiyle namaza davet etmiyorlar. Yukarıda geçen davet, tekbir ve Peygamber'e (s.a.v.) salavat getirme, mübarek sünnet-i nebevide rivayet edilmiş ve her iki tekbir arasandaki yeri de açıklanmıştır. Sayın hocam, sizden yukarıda geçen her tekbir arasındaki tekbir, tahmid, Peygamber'e salavat ve namazdan önce davetin meşruluğunun açıklamasını istiyorum. İmamın onu terk etmesi sahih midir, yahut onu namazda cehri mi, yahut gizli mi okur? Zira o sünnettir. Sekiz sene önce yahut daha fazla, bazı imamların ve Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de çok itikafa giren salih bir imamın, onu her tekbir arasında cehri olarak söylediklerini duymuştum. Bize dikkatli olarak bilgi veriniz, Allah size hayırla mükafatlandırsın. Bütün imamları, sünnete, ona temessük etmeye, alçak bid'atları ve her birini görüşleriyle onu terk etmemeye yahut ondan çıkmamaya yönlendiriniz.


Cevap: Birinci olarak: Bayram yahut istiska namazlarına, "essalâtu câmia" yahut başka kelimelerle davet etmek caiz değildi, bilakis sonradan uydurulmuş bir bid'attır. Çünkü o, Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilmemiştir. Ancak ondan küsuf namazı hakkında rivayet gelmiştir. Peygamber'in (s.a.v.) şu hadisine dayanarak ibadetlerde asıl olan, tevkıftir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bir başka rivayet de şöyledir: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. İkinci olarak: Bayram namazlarının tekbirlerinde sahih olan, başlama tekbiriyle birlikte birinci rekatta yedi ve kıyam tekbiri hariç ikinci rekatta beştir. Çünkü Hz. Peygamber'den (s.a.v.) böyle rivayet edilmiştir. Tekbirler arasındaki zikirlere gelince, o konuda rivayet edilen bir sünnet bilmiyoruz, ancak o, Abdullah b. Mesud, Huzeyfe ve Ebu Musa el-Eş'ari'den (r.a.) rivayet edilmiştir. Muğnî sahibinin (Allah ona rahmet etsin) zikrettiği üzere, onlardan da Ebu Bekir el-Esram rivayet etmiştir. (Bölümün numarası 8; Page No. 317) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: