Erkeğin avret yeri

Erkeğin avret yeri. İkinci soru (2252) no'lu fetvadan: Soru 2: Diz avret yeri midir?


Cevap 2: Fakihlerin çoğunluğu, erkeğin dizinin avret yeri olduğu görüşündedirler. Buna bazı hadisleri delil getirmişlerdir ki, hadislerin her biri, senedinin muttasıl olmaması, bazı ravilerinin zayıflığından senedi hakkında konuşulmaktan hali değildir. Fakat bu hadisler birbirini güçlendirmekte ve hepsi matlup olduğu üzere onunla delil getirmek için kuvvet kazanmaktadır. Ebu Davud ve İbn Mace'nin Hz. Ali'den (r.a.) rivayet ettikleri hadis, bu hadislerdendir ki, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Dizlerini açma. Ne diri ve ne de ölü bir kimsenin dizlerine de bakma. Ahmed ve Buhari'nin "Tarih"inde Muhammed b. Cahş'tan rivayet ettikleri hadisinde o şöyle demiştir: Allah Resûlü (s.a.v.), dizeleri çıplak olduğu halde Ma'mar b. Abdullah'a uğradı ve kendisine: "Ey Ma'mer, dizlerini ört, çünkü dizler avret yeridir" buyurdu. Yine bu hadislerden biri de, Malik'in "Muvatta"da, Ahmed, Ebu Davud ve Tirmizi'nin Cerhed el-Eslemi'den rivayet ettikleri hadistir ki, o şöyle demiştir: Allah Rasûlü (s.a.v.), üzerimde bir aba ve dizlerim çıplak olduğu halde bana geldi ve: "Dizlerini ört, çünkü dizler avret yeridir." buyurdu. Tirmizi hadisi, "hasen" kabul etmiştir. Bir grup ta, erkeğin dizinin avret yeri olmadığı görüşündedir. Bunlar Enes'in (r.a.) şu rivayetini delil olarak getirmişlerdir: Allah Rasûlü (s.a.v.) dizi üzerindeki elbiseyi kaldırdı. Hatta ben, dizindeki beyazlığı farkettim. Hadisi Ahmed ve Buhari rivayet etmişler ve Buhari şöyle demiştir: Enes'in hadisi sened yönünden daha iyi, Carhed'in hadisi daha ihtiyatlı, ve cumhurun görüşü de daha ihtiyatlıdır. Buhari'nin aktardığı gibi, önceki hadisler bu mevzuda nastır ve Enes'in (r.a.) hadisi ise, ihtimallidir. (Bölümün numarası 6; Page No. 169) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: