Oturmanın sıfatı

(5275) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Allah te'âlâ hakkında "uluvv"ün ispatı ile ilgili (cariye hadisi).. Bu hadis sahih ve manası net midir? Allah'ın semâda olduğunu ifade eden hadisle ilgili izahat; İmam Gazali'nin ; "Allah, zamanı ve mekanı yaratmadan önce olduğu yerdedir." şu sözü de bilinmekteyken nasıl açıklanmaktadır, lütfeder misiniz?


Cevap 2: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) cariyeye sorduğu ihtiva eden, Allah nerede? (Cariye) "Semada" dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) (cariyenin) efendisine "Onu azad et! Zira o, mü'min bir kadındır." buyurdu. (Bölümün numarası 3; Page No. 202) şeklindeki hadis sahih bir hadistir. Bu hadiste Allah hakkında uluvv vasfının bulunduğuna ve kullarının üzerinde olduğuna dair bir delil söz konusudur. Nitekim Kitab ve Hz. Peygamber'den (s.a.v.) gelen sabit sünnet ile ashabın (r.a.), Şeyh Gazali var olmadan önceki selefin (rha) icmaı da bu vasfın varlığına delalet etmektdir. Dolayısıyla Gazali'nin sözüne itibar edilmez. Bilakis Kitab ve sünnet ile ve sahabe selef imamların icmaı ile sabit olana itikad edilmesi gerekir. Sana İbn Teymiyye'nin el-Akîdetu'l-Vâsitıyye adlı eserini, İbnu'l-Kayyım'ın İctimâu'l-Cuyûşi'l-İslâmiyye adlı eserini ve ez-Zehebî'nin el-'Uluvv li'l-'Aliyyi'l-Ğaffâr adlı eserini okumanı tavsiye ederiz. Bu eserlerde hakkın ne olduğu delilleriyle beyan edilmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: