Oturmanın sıfatı

(Bölümün numarası 3; Page No. 199)  Oturmanın sıfatı (Bölümün numarası 3; Page No. 200) (3535) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Şöyle diyen adamın arkasında namaz kılmanın hükmü nedir: "Allah yerde ve göktedir. O yeryüzünde, kendisine mekan isnat edilmesinden korktuğu için dolaşmaktadır."


Cevap 1: Ehli sünnet akidesine göre, Allah bütün yarattığı varlıkların üzerindedir, yücedir. O arşına layık olduğu üzere istiva etmiştir. Buna Allah Te'âlâ'nın şu ayeti delildir: Rahman, Arş'a istivâ etmiştir. Allah Te'âlâ'nın sözü: O, yücedir, büyüktür. Allah tealanın sözü O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir Allah'ın İsa hakkındaki sözü: Bilakis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. O (c.c) hem gökte, hem yerde ilahtır. Allah Te'âlâ'nın dediği gibi Gökteki İlâh da, yerdeki İlâh da O'dur. O, ilmiyle yarattıklarının yanındadır. Allah Te'âlâ'nın buyurduğu gibi Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. (Bölümün numarası 3; Page No. 201) Kim Allah’ın zâtı ile yeryüzünde olduğuna inanırsa, kitaba, sünnete ve icmaya muhalif davranmış olur. Bu fikri savunanlar Haluliyye mezhebidir ki, onlar şöyle diyorlar: Allah her mekanda dolaşır. Kim bu sözleri bilmeden söylerse hüküm ona açıklanmıştır. Kim de ısrarla bunu söylerse (bilmeden değil) o Allah’ı inkar etmiş olur ve arkasında namaz kılınmaz. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: