Hacta vekalet

(Bölümün numarası 11; Page No. 49)  Hac farzını yerine getirmeye vekâlet etmek (Bölümün numarası 11; Page No. 50)  Hacda vekâlet (2173) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Ölmüş ya da yaşlı biri adına vekaleten hacca giden kimse, daha evvel hacca gitmemiş ve müvekkilinin parasından başka imkanı yoksa, önce kendi adına mı haccetmelidir? Yoksa onu vekil tayin eden adına da haccedebilir mi?


Cevap 2 : Kişinin kendi adına haccetmeden önce başkası adına haccetmesi caiz değildir. Bu konudaki delil, İbn Abbas'ın (r.a.) rivayet ettiği hadistir. Hadise göre Hz. Peygamber (s.a.v.) bir adamın, “Şubrume adına lebbeyk” diyerek telbiye getirdiğini işitir ve: “Kendi adına hac yaptın mı?” diye sorar. Adam: “Hayır” deyince, Hz. Peygamber (s.a.v.) “Önce kendi adına hac yap, sonra Şubrume adına” buyurur. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: