Sakalı Kesmenin Hükmü

Sakalı kesmenin hükmü (667) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Sakalı kesmenin veya ondan biraz almanın hükmü nedir?


Cevap 4: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Sakalı kesmek haramdır. Çünkü bu konuda sahih hadisler ve sarih haberler mevcut olup kafirlere benzemeyi yasaklayan nassların umumu da bunu ifade etmektedir. İbni Ömer'in Resulullah'tan (s.a.v.) rivayet ettiği şu hadis de bunlardan birisidir: Müşriklere muhalefet edin. Sakalları uzatın ve bıyıkları kısaltın. Bir rivayette de şöyledir: Bıyıkları kısaltınız, sakalları uzatınız. Bu manada gelen daha başka hadisler de mevcuttur.Sakalı uzatmak; onu olduğu hal üzere bırakmak, kesmeden ve ondan hiç bir şey koparmadan çoğalacak şekilde bırakmaktır. İbni Hazm bıyığı (Bölümün numarası 5; Page No. 153) kısaltıp sakalı uzatmanın farz olduğu hakkında icma olduğunu nakleder. Buna da bir kısım hadisleri delil getirir. Az önce geçen İbn-i Ömer hadisi ile Zeyd b. Erkam'ın, Resulullah'tan (s.a.v.) rivayet etmiş olduğu şu hadistir: Bıyıklarını kısaltmayan kimse bizden değildir. Tirmizi, bunun sahih olduğunu söylemiştir. el-Füru'da der ki: Arkadaşlarımız - Hanbeliler - nazarında bu kalıp, tahrim ifade eder. Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye (r.aleyh) şöyle demiştir: Kafirlere muhalefeti emre ve genel olarak onlara benzemeyi yasaklamaya Kitap, Sünnet ve İcma delalet eder. Çünkü zahirde onlara benzemek kötü huy ve fiillerde de, hatta itikadi konularda da onlara benzemeye götürür. Batında bir şeye sevgi duymanın, zahirde ona benzemeye götürdüğü gibi o da batında ona muhabbet ve dostluğa sürükler. Tirmizi, Resulullah'ın ( s.a.v. ) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudilere ve Hıristiyanlara benzemeyin. Bir diğer lafız da şöyledir: Kim bir kavme benzerse onlardandır. Bunu İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ömer b. Hattab, sakalından bir kılı alanın şahitliğini reddetmiştir. İmam İbn-i Abdilber et-Temhid'te şöyle der: ''Sakalı kesmek haramdır. Bunu ancak muhannes erkekler.'' yapar. Bununla kadınlara benzemeye çalışan erkekleri kastetmiştir. Peygamber'in (s.a.v.) sakalı gür idi. Bunu, Müslim Cabir'den rivayet eder. Bir rivayette: Sık sakallı, Başka bir rivayette de: Gür sakallı. şeklinde gelmiştir ki mana aynıdır. Sakaldan bir şey almak, (Bölümün numarası 5; Page No. 154)  buna mani delillerin umum ifade etmesi sebebi ile caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Allah; peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: