Evliya ve evliya olmayanlardan hayatta olanlar, normal sebepler dairesinde yardım isteyene yardım ederler

(Bölümün numarası 1; Page No. 168) Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sorular ( 1727 ) no'lu fetvadan: Soru 4: Allah'ın veli kullarından bir veli, uzak bir yerde bulunan birine yardım edebilir mi? Mesela bir adam Hindistan'da, veli ise Suudi Arabistan'da bulunmaktadır, Suudi Arabistanlı Suudi Arabistan'da ve Hindli de Hindistan'da bulunduğu halde Suudi Arabistanlı Hindliye bedeni bir yardımda bulunabilir mi?.


Cevap 4: Veli ve veli olmayanlardan hayatta olanlar, mesela mal harcamak yahut bir idareciye ricada bulunmak yahut bir kötülükten kurtarmak yahut mu'tâd ve aralarında bilindiği üzere, insan gücü dahilinde olan benzeri sebeplere başvurmak suretiyle, normal sebepler dairesinde kendilerinden yardım isteyene yardım etmeleri mümkündür. Soru soranın söylediği gibi insan gücü dahilinde olmayan olağanüstü olaylara gelince, bu kullara mahsus bir şey olmayıp, bilakis o sadece ortağı olmayan Allah'a mahsustur. O her şeye kadirdir, bütün kevni kanunlar O'nun iradesiyle olur, dilediğini devam ettirir ve uzaklaştırır yahut dilediğini olağanüstü olarak yaratır. Bundan dolayı, hak davet sadece O'nadır, sığınma sadece O'nadır ve yardım başkasından değil sadece O'ndandır. İlmiyle herşeyi ihata eden, hikmet ve rahmetiyle herşeyi kuşatan, kuvveti ve gücüyle herşeyi emri altına alan sadece O'dur. O'nun verdiğini menedecek yoktur, menettiğini verecek yoktur, hükmettiğini reddedecek de yoktur, O herşeye kadirdir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? (Oysa) onlar, bunların tapmalarından habersizdirler.(5)İnsanlar bir araya toplandıkları zaman (müşrikler) onlara (tapındıklarına) düşman kesilirler ve onlara kulluk ettiklerini inkar ederler. (Bölümün numarası 1; Page No. 169) Yine şöyle buyurmuştur: İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir.(13)Eğer onları (putları) çağırırsanız, sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile, size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. (Bu gerçeği) sana, her şeyden haberi olan (Allah) gibi hiç kimse haber veremez. Fâtiha suresinde şöyle dememizi bize öğretmiştir: (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Yine peygamber (s.a.v.) şu hadislerinde, ancak Allah'tan istemeyi ve ancak Ondan yardım dilemeyi bize emretmiştir: Bir şey istediğinde Allah’tan iste ve yardım istediğin zaman, Allah’tan yardım iste Hadisi oku.


Tags: