Erkeğin, eşlerinden birine bağış yapıp diğerini ihmal etmesi caiz değildir

(Bölümün numarası 16; Page No. 189)  Bağış hususunda eşler arasında adil olmak (19695) no'lu fetva: Soru : Zatı âlinize ifade etmek isterim ki bir şahsın bir eşi vardı ve ondan bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Bir süre sonra eşi vefat edince başka bir kadınla evlendi ve otuz sene birlikte yaşadılar. Fakat kadının hiç çocuğu olmadı. Son zamanlarda bir başka kadınla daha evlendi ve ondan iki oğlu oldu. Adamın iki apartmanı var ve biri iki katlıdır. İki katlı olan apartmanın bir katını, kendisinden çocuğu olmayan eşine bağışlamak istiyor ve bunun caiz olup olmadığını soruyor. Meselenin gerçek hükmünü öğrenmek için zatı âlinizden bu sorusuna cevap vermenizi rica ediyor. Esma-i hüsna ve yüce sıfatları hürmetine Allah'tan sizlere sağlık afiyet vermesini, size yardım edip muvaffak kılmasını, herkesi, ümmetin ıslahı ve felahına götürecek davranışlara muvaffak eylemesini dilerim. O, buna malik ve kadirdir. Allah'ın selamı üzerinize olsun.


Cevap : İki ve daha fazla kadınla evli olanlar, eşleri arasında adil davranmalıdırlar. Nafaka, mesken ve geceleme konularında eşlerinden birini kayırıp diğerini ihmal etmeleri helal değildir. İki eşli olup da eşleri arasında adil davranmayan kimse şiddetle uyarılmıştır. Nitekim Ebû Hüreyre'den (r.a.) nakledilen bir hadisinde Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 16; Page No. 190)  Kimin iki hanımı olur da onlardan birini bırakıp diğerine meylederse, kıyamet günü bir yanı eğik olarak gelir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Kıyamet günü bir yanını düşük yahut eğik bir halde sürüyerek gelir. Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 295, 347, 471; Nesaî, Sünen; İbn Mâce, Sünen. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 295, 347, 471; Nesâî, Sünen; İbn Mâce, Sünen; ...ilh.) Yine Ebû Hureyre'den (r.a.) nakledildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kimin iki hanımı olur da onlardan birisine meylederse, kıyamet gününde bir tarafı meyletmiş (felçli) olarak gelir. Ebu Davud, Sünen, II, 601; Tirmizî, Cami. vs. Bu deliller, kumalar arasında adaletin gözetilmesinin farziyetini pekiştirmektedir. Erkeğin eşlerinden birine ilgi gösterip, kalbi eğilim dışında diğerine haksızlık yapması haramdır. Bu yüzden Allah Resûlü (s.a.v.) hanımları arasında eşit davranır, şöyle buyururdu: (Bölümün numarası 16; Page No. 191)  Allahım, muktedir olduğum ölçüde bu benim yaptığım taksimdir. Senin malik olduğun ve benim malik olmadığım hususlarda beni muahaze etme. Binaen aleyh erkeğin gücünün yettiği konularda bir eşini ihmal ederken, diğerine özel muamele yapması caiz değildir. Eşlerinden birine bir ev veya benzeri bir mal bağışlaması halinde, eşleri arasında eşitliği sağlamak bakımından her birine aynısını ya da değerinde bir şey vermesi gerekir. Ancak ikinci eş izin verirse o başka. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesinin ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: