Duadan sonra elleri yüze sürme hakkında rivayet edilen hadisin sıhhat bakımından değeri

Soru 2: Kunutta veya diğer yerlerde olsun, duadan sonra elleri yüze sürüp veya üfledikten sonra duruma uygun olan bir ayet okunurken bütün bedenine veya bedenin bir kısmına sürüp ellerini yalvararak Allah'a kaldırma hakkında gelen hadisin sıhhat açısından değeri nedir? Bunun caiz olup olmaması hakkındaki görüşünüz nedir?


Cevap 2: Öncelikle ; İbn Mâce'de şöyle gelmiştir: Allah'a dua ettiğin zaman ellerinin içlerini açarak dua et ve ellerinin ters yüzünü havaya kaldırarak dua etme. Sonra duanı bitirince ellerini yüzüne sür. Bunu İbn Mâce İbni Abbas'tan (r.anhuma) rivayet etmiş, Suyuti de ona el-Camiu's-Sağir'de hasen işaretini koymuştur. Fakat İbn Cevzi sahih olmadığını, çünkü senedinde Salih b. Hassan bulunmaktadır ki bu kişi metruktur. İbni Hibban der ki: Onun kadın şarkıcıları vardı ve onları dinler ve güveilir ravilerden mevzu haberler rivayet ederdi. Ayrıca onu Ahmed, İbn Main, Ebu Davud, Ebu Hatim, Darakutni zayıf bulmuştur. Buhari de onun hadisinin münker olduğunu söylemiştir. Ebu Nu'aym el-Isfahâni de münkerü'l-hadis ve metruk olduğunu söyler.İkinci olarak: Tirmizi'deki metni aynen şöyledir: Dedi ki: Bize Ebu Musa Muhammed b. el-Müsenna, İbrahim b. Yakup ve daha başkaları rivayet etti ve dediler ki: Bize Hammad b. İsa el-Cüheni, Hanzala b. Ebi Süfyan el-Cümehi'den, o Salim b. Abdullah'tan, o da babası Ömer b. el-Hattab'tan (r.a.) şöyle haber verdi: (Bölümün numarası 4; Page No. 445) Resûlüllah (s.a.v.) duada ellerini kaldırdığı zaman, onları yüzüne sürmedikçe indirmezdi. Muhammed b. el-Müsenna ''ellerini yüzüne ürmedikçe geri çevirmezdi'' hadisi hakkında dedi ki: Ebu İsa dedi ki: Bu sahih garib bir hadistir. Biz onu ancak Hammad b. İsa hadisinden biliyoruz. O bunda teferrüd etmiş olup hadisi de az birisidir. Hanzala b. Ebi Süfyan'ı ise Yahya b. Said el-Kattan sika olarak kabul etmiştir. Fakat onun senedinde bulunan Hammad b. İsa zayıftır. Tirmizi'nin zikrettiğine burada teferrüd etmiştir. Dua meşru bir ibadet olup ardından elleri yüze sürme hakkında kavli ve ameli bir sünnet de sabit olmadığına, hepsi de zayıf yollar ile geldiğine göre bu durumda duadan sonra elleri yüze sürmek meşru değildir.Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: