Dine sövmek, Kuran ve sünnetten bir şeyle alay etmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 384) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 385)  Mezarlarda aşırılık Mezarların üzerine mescit inşa etmek (Bölümün numarası 1; Page No. 386)  (4440) numaralı fetva: Soru 1: (Dine sövme meselesi) bunu yapan hemen tekfir edilir mi? Bu konuda dinler arasında bir ayrım yapılır mı? Bu fark esas olarak var mı, kadınların ve çocukların dine sövüyor olmaları.. 2: Sakal, peçe, gömlek veya müslümanlarla alay etmek ve dine sövmek..Bu konularda bilgisizlik mazeret sayılır mı sayılmaz mı? 3: Türbelere veya tağut (put) lara tapma konusunda bilmemek mazeret sayılır mı? Allah'ın size bahşettiği ilimle, bu konularda bizi bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Aynı şekilde, dini aktivitelerle savaşmakla görevlendirilenler bilgisizlik mazeretine sığınabilirler mi? 4: (Bölümün numarası 1; Page No. 387)  Allah'tan başkası için kurban kesen, Allah'tan başkasına dua eden veya tağut (put)'a yardım edene delil gösterme meselesi.. Bu konularda bilgisi olan sıradan bir müslüman bunu yapmalı mı? Delil göstermek için başka şartlar var mıdır?


Cevap 1: Allah'a, hikmetle, güzel öğütle çağırmak ve en güzel şekilde mücadele etmek, dinen istenen bir şeydir. Allah teala buyurdu ki: (Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir. 2: Davet eden kişi emrettiği ve yasakladığı şeyleri bilmelidir, Bazen bir kişide hayır işleme arzusu, insanlara faydalı olma istek ve sevgisi bulunur da, bilgisi yetersiz kalır. Helali haram, haramı helal yapar ve doğru yolda olduğunu zanneder. 3: Dine sövmek, Kur'an ve sünnetle alay etmek, Kur'an ve sünnete tutunanlarla tutunduğu şeyden dolayı, mesela sakal bıraktığı için veya örtündüğü için bir müslümanla alay etmek eğer bir mükelleften sadır olmuşsa, bu küfürdür. Bu kişiye, yaptığı şeyin küfür olduğu açıklanır, hala ısrar ederse kafir olur. Allah teala buyurur ki: De ki: Allah ile, O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?(65) (Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. (Bölümün numarası 1; Page No. 388)  4: Türbelere ve tağut (put) lara ibadet şirktir. Bunu yapan mükellefe bu hüküm açıklanır, kabul ederse mesele yok, ancak kabul etmezse müşrik olur. Bu şirk üzere ölürse cehennemde ebediyyen kalır ve hüküm kendisine açıklandıktan sonra bir mazereti de kalmaz. Allah'tan başkasına kurban kesenin de durumu aynıdır. 5: Kötülüğü değiştirmek, her şahsın kendi konumuna göredir, bu sebeple Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şerri değiştirmeyi üç derecede tasnif etmiştir. Efendimiz (s.a.s.) buyurdu ki: Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman eliyle değiştirsin.Ona güç yetiremezse diliyle değiştirsin, ona da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin.Bu, imanın en zayıf (derecesi)dir. Eliyle değiştirebilenler, idareciler ve vekilleridir. Alimler dilleriyle yadırgar ve eleştirirler. Bunların dışındakiler kalpleriyle bu durumu kabullenmez, buğz ederler. Bazen dilleriyle uyarma imkanı da olabilir bunların. Allah teala buyurdu ki: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. (Bölümün numarası 1; Page No. 389)  Bir kula, Allah'ın kendisini yükümlü tutmadığı bir şeyi yüklenmek yakışmaz. Hangi derecede olursa olsun bir kötülüğü değiştirmek isteyen herkesin şuna dikkat etmesi gerekir: Değiştireceği bu kötülüğün fayda zarar noktasında getiri ve götürüleri ile, bu kötülüğü değiştirmemesi durumundaki getiri ve götürüleri iyice hesap etmelidir. Maslahat o kötülüğü değiştirmekteyse değiştirir, aksi durumda değiştirmez. Değiştirmekle değiştirmemenin her ikisinde de maslahat varsa getirisi en yüksek olanı tercih eder. Değiştirmek ve değiştirmemenin her ikisinde de zarar ve kötülük varsa ehven olan tercih edilir. Daha kötüsü savulmuş olur böylece.. Fayda-zarar eşitliği sözkonusu olursa, zararı defetmek faydayı celbetmeye öncelenir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: