Deve eti yemenin abdest almayı gerektirdiğine dair delil

(1163) no'lu fetva: Soru: Deve eti hakkındaki görüşünüz nedir, abdesti bozucu mudur, değil midir? Lütfedip deliline işarette bulunur musunuz?


Cevap: Hamd yalnız Allah'a aittir. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Deve eti yemek ister çiğ ve isterse pişmiş olarak yenmiş olsun abdesti bozucu şeylerdendir. Bunu Resulullah'ın (s.a.v.) ashabından birisi olan Cabir b. Semre, Muhammed b. İshak, Yahya b. Yahya, İmam Ahmed, İbn el-Münzir ve bir grup ilim ehli söylemişlerdir. Ahmed ve Ebu Davud Bera b. Âzib yoluyla onun şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Resûlüllah'a (s.a.v.) deve etinden sorulunca dedi ki: Ondan dolayı abdest alsın. Koyun etinden sorulunca dedi ki: Ondan dolayı abdest almasın. İmam (Bölümün numarası 5; Page No. 298) Ahmed de Üseyd b. Hudayr tarikinden onun şöyle dediğini rivayet etmiştir: Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Deve etinden dolayı abdest alınız, koyun etinden dolayı ise abdest almayınız. Dolayısıyla Resulullah (s.a.v.) deve eti yemekten dolayı abdest alınmasını emretmiştir. Emirde aslolan, onu bu durumundan başka bir hükme çevirecek Şer'i delil bulunmadıkça vücup ifade etmesidir. Abdestte aslolan; şer'i deliller arasında geldiği zaman şer'i örfte bilinen şer'i abdeste hamledilmesidir. O da, bunu, ondan başkasına çevirecek şer'i deliller bulununcaya kadar Allah Te'âlâ'nın onu namaz için vacip kılmış olmasıdır. Biz, bu konuda, emri vücuptan nedbe çeviren bir delil bilmiyoruz. Ayrıca onu şer'i manasından lügavi manası olan elleri yıkamak ve mazmaza yapmaya hamladecek bir delil de bilmiyoruz. Bu duruma göre deve eti yemekten dolayı şer'i abdestin zorunlu olduğu ortadadır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: