Deccâl Fitnesi

(Bölümün numarası 3; Page No. 143)  Mesih Deccâl 1758 Numaralı fetva: Soru: Deccâl kıssası ile ilgili olarak; Deccâl gökyüzüne emredecek yağmur yağdıracak, yeryüzüne emredecek yer her türlü bitkiyi bitirecek ve yerden hazineler çıkaracak, bir kimseyi öldürüp diriltebilecektir diye duyduk. Bize ders veren kimse diyor ki: Deccâlın yaptıkları doğru değildir, zira onlar insanların gözünü kamaştıran bir oyundur. Bizi doğru bir şekilde bilgilendiriniz?


Cevap: Peygamber (s.a.v.)'den Mesih Deccâl'ın son zamanda ortaya çıkacağı ile ilgili bilgiler sabit oldu. Deccâl, gökyüzüne yağmur yağdır diyecek yağmur yağacak, yere bitki bitir diyecek, yer bitki bitirecektir. Mü'min bir kimseyi öldürecek sonra ona kalk diyecek ve o da kalkacaktır. Deccal adama, (ben senin rabbinim,) diyecek adam da ona; Yalan söyledin. Bilakis sen Resulullah (s.a.v.)'in kendisinden haber verdiği kör ve yalancısın. Allah'a yemin olsun ki seninle basiretim daha da arttı, der. Bu durumdan sonra Deccal tekrar onu öldürmek ister, fakat bunu yapamaz. Hiç şüphesiz ki Deccâl ilahlık iddiasında bulunacaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) onun ilahlık davasında yalancı olduğuna dair üç alâmet açıklamıştır. Birincisi; sağ gözü kör olacaktır, ama Allah Te'âlâ (haşa) kör değildir. İkincisi; İki gözü arasında okuma bilen bilmeyen her mü'minin okuyabileceği şekilde "kâfir" diye yazılı olacaktır. Üçüncüsü; Hiç şüphesiz ki Deccâl, dünyada iken görülebilecektir. Ama Allah Te'âlâyı ölünceye kadar kimse göremeyecektir.Bu konuda Müslim'in, "Deccâl fitnesinin zikri" babında Nüvvas b. Sem'an (r.a.), Peygamber (s.a.v.)'in şu hadisini zikretmiştir: (Bölümün numarası 3; Page No. 144) Deccal bir kavmin üzerine gelir ve onları dâvet eder. Onlar da ona iman edip kendisinin çağrısına uyarlar. Ardından semaya emreder, sema yağmur yağdırır. Yere emreder de, yer her türlü bitkiyi bitirir. (s.a.v.)'in şu sözüne kadar, Deccal, gençlik dolu bir adamı çağırır, ona kılıçla vurup, ok atımı mesafesinde iki parçaya ayırır. Sonra onu çağırır, o genç kabul edip cevap verir ve güler ... Başka bir rivayette Müslim, (sahihinde) Ebi Said el-Hudri (r.a.)'dan (s.a.v.)'in şu hadisini rivayet eder: O gün insanların en hayırlısı olan –veya en hayırlılarından– bir kimse onun karşısına çıkar ve: "Sen Resûlullah'ın bize haber verdiği Deccal'sın!" der. Deccal: "Bunu öldürsem sonra diriltsem yine şüphe eder misiniz?" der.Oradakiler: "Hayır" derler. Deccal onu öldürür ve sonra diriltir. Dirilttiği zaman adam: "Allah'a yemin olsun, senin hakkında hiçbir vakit bugünkünden daha basiretli olmamıştım!" der. Deccal onu tekrar öldürmek isteyecek, fakat musallat edilmeyecek. aynı şekilde Müslim'in rivayetinde; "Deccalin beraberinde su ve ateş vardır Ancak onun ateşi, soğuk sudur; onun suyu ise yakıcı bir ateştir. (Su sanılan ateşten içip de) helak olmayınız. Bu son rivayette zikredilen şeylerle ilgili olarak hayal ve illüzyon denilebilir, ancak diğer anılan olaylar ise hayal değil aksine Allah'ın onun ilahlık iddiasını yalanlayan bir delil getirmesiyle beraber, mü'minin kafirden ayrılması için onun eliyle gerçekleşmesine izin verdiği hakikat ve gerçeklerdir. (Burada) Müslim (Allah ona rahmet eylesin) bize Ebu Hayseme Züheyr b. Harb'den rivayet etti, bize el-Velîd b. Müslim rivayet etti, bana Abdurrahman b. Yezid b. Cabir rivayet etti, bana Hımıs kadısı Yahya b. Cabir et-Tai rivayet etti, bana Abdurrahman b. Cübeyr babası Cübeyr b. Nüfeyr el-Hadrami'den rivayet etti, O da, En-Nüvas b. Sem'an el-Kilabi'den işitti. (Bölümün numarası 3; Page No. 145) Bana Muhammed b. Mehran er-Razi rivayet etti, hadisteki aynı senedle en-Nüvvas rivayet etti: Deccal bir kavmin üzerine gelir ve onları dâvet eder. Onlar da ona iman edip kendisinin çağrısına uyarlar. Ardından semaya emreder, sema yağmur yağdırır. Yere emreder de, yer her türlü bitkiyi bitirir. O kavmin otlağa çıkmış hayvanları akşam olunca zirveleri en yüksek, böğürleri daha geniş ve memeleri sütten dopdolu olarak dönerler. Sonra Deccal başka bir kavme gelir, onları davet eder. Onlar Deccal’i reddedip iman etmezler. Deccal onları bırakıp gider. O kavim kuraklığa ve kıtlığa uğramış olarak sabahlarlar, malları ellerinden gider... bu hadiste (şu da) vardır: Deccal, gençlik dolu bir adamı çağırır, ona kılıçla vurup ok atımı mesafesinde iki parçaya ayırır. Sonra onu çağırır, o genç kabul edip cevap verir ve güler... ilh.Başka bir rivayette Müslim Ebû Said el-Hudri'den şöyle rivayet eder: O gün insanların en hayırlısı olan –veya en hayırlılarından– bir kimse onun karşısına çıkar ve: "Sen Resûlullah'ın bize haber verdiği Deccal'sın!" der. Deccal: "Bunu öldürsem sonra diriltsem yine şüphe eder misiniz?" der. Oradakiler: "Hayır" derler. Deccal onu öldürür ve sonra diriltir. Dirilttiği zaman adam: "Allah'a yemin olsun. Senin hakkında hiçbir vakit bugünkünden daha basiretli olmamıştım!" der. Deccal onu tekrar öldürmek isteyecek, fakat musallat edilmeyecek. ilh. Fiten Kitabı,Cilt 18, Deccâl'ın Zikri babıBaşarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: