Dünya hayatında ruhun geri dönmesi

(Bölümün numarası 3; Page No. 124) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 125)  Ruhun dünya hayatında geri dönmesi (Bölümün numarası 3; Page No. 126) (4495) no'lu fetva : Soru: Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Abdü's-Selam Hıdr'ın te'lif ettiği (el-Kavlü'l Celî fî Hukmi't-Tevessüli bi'n-Nebiyyi ve'l Veliyyi) adlı kitabını mütâla'a ettiğimi bilginize sunmak isterim. Bu kitabın tashihini ve bazı eklerini muhterem Şeyh İsmail El-Ansari yaptı. Bu kitap; İlmî Araştırmalar, Fetva ve Da'vet İdaresi Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan Krallığında basıldı ve yayınlandı. Bu kitabın 12. sahifesinde İbn-ü Ebi'd-Dünya senedinde Sabit'in de bulunduğu bir rivayetle Enes (r.a.) 'dan rivayetle buyurdu ki: (Ensar'dan ağır hasta olan bir adamın yanına girdik.Yanına girer girmez ruhunu teslim etti. Biz de elbisesini üzerine örttük. Dedi ki: Elbiseyi yüzüne örttüm ve çok geçmeden az bir süre sonra birlikte yemek yedik.) Bu olayda görüşünüzü rica ediyorum. Velilerden bir velinin çağırmasıyla ruhun geri dönmesi mümkün müdür, Mevlamızdan (c.c.) bizi ve sizi muvaffak kılmasını, hatalarımızı örtmesini, ahiretimizi dünyamızdan daha hayırlı kılmasını dileyerek aynı şekilde bu meseleyi kitap ve sünnet ışığında detaylı olarak anlatmanızı rica ediyorum.


Cevap: Öncelikle bu kıssanın aslını bilmiyoruz. Bu kıssanın doğru olduğunu varsayarsak, ölüm olayı bunların bilgisine göre gerçekleşmiştir. Hakikatte ölüm gerçekleşmemiştir. Bu durum kalp krizi gelmiş bir kimse için gerçekleşmiş olabilir. Ama ruhu çıkmamıştır. Kalp bir süre durur.Sonra bu kriz geçer ve kalp tekrar çalışır.Bazı insanlar bu durumda ruh kabzedildikten sonra ruhun geri iâde edildiğini zanneder, oysa ki ruh kabzedilmemiştir.İkinci olarak; Belli kimselerin ruhunu Allah kabzettikten sonra yine Allah'ın kudreti ile ruhunun geri döndürülmesi mümkündür. Ancak bunun gerçekleşmesi delile muhtaçtır.Üçüncü olarak; Kur'ân'da, Allah te'âlâ'nın dilediği bir hükümden dolayı bazı mahlukların ruhlarının geri iâde edildiğine dair ayetler vardır. Bu konuda Benî İsrail'de öldürülmüş bir kimse ile ilgili olarak anlatılan kıssa şöyledir: Allah te'âlâ buyurdu ki: Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır.(72)"Haydi, şimdi (öldürülen) adama, (kesilen ineğin) bir parçasıyla vurun" dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir. Ayeti oku. Uzeyr ve eşeğinin yüz sene sonra diriltilmesi de bunun örneklerindendir. Allah te'âlâ buyurdu ki: Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş (alt üst olmuş) bir kasabaya uğradı; "Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba!" dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı; sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın? dedi. "Bir gün yahut daha az" dedi. Allah ona: Hayır, yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik). Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz, dedi. Durum kendisince anlaşılınca: Şimdi iyice biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir, dedi. (Bölümün numarası 3; Page No. 128) Şu ayet-i kerimede anlatılan kuşların ruhlarının iâde edilmesi de böyledir: İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. Rabbi ona: Yoksa inanmadın mı? dedi. İbrahim: Hayır! İnandım, fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim), dedi. Bunun üzerine Allah: Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azîzdir, hakîmdir, buyurdu. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: