Dört sünenin, Müstedrek'in ve Müsned'in mertebeleri

(Bölümün numarası 5; Page No. 62) (9184) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: el-Hâkim en-Neysaburi'nin el-Mustedrek alâ's-Sahîhayn adlı eseri, senedin sıhhati bakımından en üst derecede midir? Yoksa Ebu Davud'a, Nesai'ye, et-Tirmizî'ye ve İbn Mace'ye ait olan dört sünen kitabı el-Mustedrek'ten daha mı sahihtir? Sened bakımından İmam Ahmed'in Müsned'i mi yoksa el-Mustedrek mi daha sahihtir? Ayrıca sened bakımından İmam Malik'in Muvatta'ı mı daha sahihtir yoksa dört sünen ve el-Mustedrek mi daha sahihtir? Yahut da birbirine eşit derecede midirler? Müslümanlar olarak bizler, sahih olduğu takdirde hadisi herhangi bir mu'temet kitaptan almamız caiz midir yoksa bu hadisi öncelikle ilim adamlarına mı sunmalıyız? Bunun yolu nedir?


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişin ardından; Öncelikle; İbnu's-Salâh'ın Mukaddimetu İbni's-Salâh fî 'Ulûmi'l-Hadîs adlı eserinin baş kısımlarına veya Fethu'l-Muğîs Şerhu Elfiyeti el-Irâkî fî 'Ulûmi'l-Hadîs adlı eserin ilk bölümlerine yahut da Nevevî'nin Kitâbi't-Tedrîb adlı eserinin Suyûtî tarafından yapılmış şerhi olan et-Takrîb'in ilk kısımlarına müracaat et! Bu kaynakların mertebelerini ve birbirleri karşısındaki konumlarını sözü geçen eserlerden öğrenebilirsin. Bu sana daha yararlı olacaktır. (Bölümün numarası 5; Page No. 63) İkinci olarak; içtihada ehil olan, ilmi melekeye sahip, dini hükümleri dini delillerden çıkarabilme gücüne sahip kimse için Kitab'ın ve sahih sünnetin naslarına, bu naslardan ahkamı anlamak için müracaat etmesi caizdir. Bununla birlikte konu hakkında imamların görüşlerine de başvurur. İmamların görüşlerine başvurması, daha hassas bir anlayış elde etmesi ve doğruya ulaşması bakımından Allah'tan sonraki yardımcısı olacak; bu suretle cemaate de muhalefet etmeyecektir. Aksi halde bu işi ehline bırakmalı ve muhtaç olduğu islam ahkamı konusunda ilim adamlarının irşadına başvurmalıdır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed ( s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: