Dört imam Peygamber'e tabidirler ve Peygamber onlara tabi değildir

Fıkhi (ameli) mezhepler (1212) no'lu fetva: Soru: Dört mezhep (Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli) ve bunlardan her birinin durumu hakkında ve bu mezheplere göre Resûlüllah'ın (s.a.v.) mezhebi hakkında açıklama talebi. Zira soru soran ile gençlerden bir grup arasında tartışma meydana gelmiştir. Soru soran, onların Hanbeli olduklarını söylemekte ve onlar da onun Hanefi olduğunu söylemektedirler. Çünkü Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi.


Cevap: Hamd, yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Hanefi mezhebi, Ebu Hanife Nu'mân b. Sabit el-Kufi'ye nisbet edilmiştir. Maliki mezhebi, Malik b. Enes el-Asbahî el- Medenî'ye nisbet edilmiştir. Şâfii mezhebi, Muhammed b.İdris eş-Şâfii el-Kureşi' ye nisbet edilmiştir. Hanbeli mezhebi, Ahmed b. Muhammed b. Hanbel'e nisbet edilmiştir. (Bölümün numarası 5; Page No. 67) Bunların hepsi Allah Resûlü'nden (s.a.v.) sonra gelmişlerdi ve zamanlarında bulunanların en faziletlilerinden idiler. Kur'ân'dan, Resûlüllah'ın (s.a.v.) hadislerinden ve sahabenin (r.a.) icma ettikleri şeylerden hüküm çıkarmada ictihat ettiler. Hakkı insanlara beyan ettiler ve onların sözleri bizlere nakledildi. Ülkelerinde müslümanlar arasında yaygın hale geldi. Onlara güvenlerinden ve onların dinlerine bağlılıklarını bilmelerinden ve dayandıkları delillerinde onlara muvafık olmalarından dolayı onlardan sonra gelen âlimlerden bir çoğu onlara tabi oldular ve onların sözlerini insanlar arasında yaydılar. Ümmi olanlardan onları taklit edip, onların sözlerinden öğrendikleriyle amel edenler, taklit ettiği kimseye nisbet edildi. Bununla birlikte onların, asrının alimlerinden güvendiği birine sorması ve deliliyle doğruyu anlamada onunla yardımlaşası gerekir.Yukarıda geçenlerden anlaşılmıştır ki, onlar Peygamber'e (s.a.v.) tabidirler, Peygamber onlara tabi değildir. Bilakis onun, Allah'tan getirdiği İslam şeriatı, bu imamların ve diğer alimlerin (r.a.) müracaat edeceği asıl kaynaktır. Her müslüman, İbrahim'in dini ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dini olan müsamahakar hanif dinine tabi oldukları için, hanîfî olarak isimlendirilir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: