Cami inşasında kafirleri çalıştırmak

Cami inşasında kafirleri çalıştırmak (5361) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bu girişin ardından: (Bölümün numarası 6; Page No. 267) İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komisyonu, Sivil Havacılık Müdürü tarafından genel müdüre 55 numara ile 7.1.1403h. tarihinde iletilen soruyu incelemiştir. Soru şöyle:Hocam bize yol göstermenizi istirham ediyoruz. Bakım ve onarım alanında uzman büyük milli şirketlerden biriyiz. Çalışmalarımız Suudi Arabistan Krallığı'ndaki havaalanlarının bakımı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmaları yapmak üzere Sivil Havacılık Başkanlığı ile sözleşme yapmaktayız. Sizin de bildiğiniz gibi bu havaalanlarının büyük bölümünde mescid ve namaz kılmak için ayrılmış yerler bulunmaktadır. Buraların bakımını, temizliğini ve lazım olan tamirat işlemlerini de yapmamız gerekmektedir. Bu işler elektrik, havalandırma veya diğer hususlarla ilgilidir. Bu işlerin birçoğunu yaparken müslüman olmayan işçiler istihdam etmekteyiz. Söz konusu mescitlerde sık sık bazı arızalar meydana gelmekte ve süratle tamir edilmesi gerekmektedir. Biliyoruz ki müslüman olmayan kimselerin Mescid-i Haram'a girmeleri haramdır. Tevbe Sûresi'nde şu ayette yer aldığı üzere: Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, (biliniz ki) Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir. (Bölümün numarası 6; Page No. 268) Mescitlerdeki işlerle ilgili olarak müslüman görevlilerden oluşan eksiksiz bir çalışma grubu bulundurmaya gayret ediyoruz. Ancak bu sürekli sağlanamayabiliyor. Mescitlerdeki gerekli tamir işlemlerinin yapılması için müslüman olmayanlara sadece bu maksatla mescide girme izni verilebilir mi? Çalışmalarımızı hidayet üzere sürdürebilmek ve sözleşme yükümlülüklerimizde kusur işlememek için sizden gelecek fetvayı beklemekteyiz.


Komisyonumuz bu soruyu inceledikten sonra şu cevabı vermiştir: Mescitler Allah'ın evleri olup O'nu zikretmek, O'na ibadet etmek, şiarlarını uygulamak ve kelimesini yüceltmek üzere inşa edilmiştir. Kafirler ise Allah'ın, dininin, şeriatının ve müslümanların düşmanlarıdır. Dolayısıyla yaptığı inşaat çizimlerini temel alacak bir mühendislik tasarımı ortaya koyması konusunda Allah'a düşman olan kimselerin istihdam edilmesi caiz değildir. Mescitlerin inşa işlemi, elektriğinin bağlanması, kapılarının veya sıhhi malzemelerinin monte edilmesi ya da bozulan şeylerin tamiratı vb. işler onlara verilemez. Bu konuyla ilgili olarak Önde Gelen İlim Adamları Komitesi şöyle bir karar yayınlamıştır: Karar metni şöyledir: Hamd yalnız Allah'adır. Allah'ın Resûlü'ne, âilesinde, sahabesine ve ona dost olanlara salât ve selam olsun. Bu girişin ardından:Önde Gelen İlim Adamları Komitesi'nin Taif şehrinde on altıncısı düzenlenen ve Ümmü'l-Kura takvimine göre 12-21 Şevval (Bölümün numarası 6; Page No. 269) 1400h. tarihleri arasında yapılan toplantısında komite, kafirlerin müslümanların camilerine girmeleri ve camilerin imarında kafirlerden yardım alınması ile ilgili hükmü incelemiştir. Bu konunun incelenmesi, İlmi Araştırmalar, Fetva, Davet ve İrşat İdaresi Genel Başkanı'na Kamu İşleri ve İskan Bakanlığı, Kamu İşleri Vekili tarafından 5334/2 numara ve 29.6.1400h. tarihli yazılı telgrafa binaen yapılmıştır.Telgraf metni şöyledir: ( Tarafımızı bilgilendirmenizi istirham ederiz. Şöyle ki; müteahhitlerden biri, kendileri tarafından bir cami için görevlendirilen uygulayıcı bir mühendisin onaylanmasını bizden talep etti. Şu var ki bu mühendis Hıristiyanlık mensubu biri. Müslüman olmayan kimselerin cami projelerini yürütmeleri, bu projeleri denetlemeleri konusunda şerî açıdan bir engel bulunuyorsa, bizleri bilgilendirmenizi istirham ederiz. )Komite, İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komisyonu'nun konuyla ilgili olarak hazırladığı araştırmayı incelemiş konu hakkında ilim ehlinin görüşlerini dinlemiş ve müslümanların yapabileceği yerde kafirlerin camilerin imarında görevlendirilemeyeceği, bu ve benzeri amaçlarla öne geçirilemeyecekleri hususunda görüş birliğine varmıştır. Bu görüşte Hz Peygamber'in (s.a.v.) Arap Yarımadası'nda iki dinin bir arada bulunamayacağı (Bölümün numarası 6; Page No. 270) yönündeki tavsiyesine uyulmuş ve bu ülkenin dinini, güvenliğini, istikrarını muhafaza edecek hususlar göz önünde bulundurulmuş; bu toprakları müslüman olmayan kimselerin ikamet etmesinden ve bazı işlerin sorumluluğunun müslüman olmayanlara verilmesinden ötürü bazı komşu ülkelerin içinde bulundukları tehlikeli durumdan uzak tutmak amaçlanmıştır. Çünkü cami planlarının tasarımı ve uygulanması sırasında küfür ehli olan kimselerin aldatıp aldatmayacağından emin olunamaz. Camileri de kiliseye benzer tarzda yapmaları mümkündür ki böyle yapanlar olmuştur. Uygulama ve inşa sırasında da aldatabilirler. Çünkü onlar bu dinin de bu dine inanan müslümanların da düşmanlarıdır. Komite, Çalışma Bakanlığı'nda, Hac ve Evkaf Bakanlığı'nda bulunan makamların ve sair resmi makamların camilerin imarında kimlerin sorumlu tutuldukları ve kimlerin denetleme görevinde bulunduruldukları konusunda dikkatli olmalarını, cami inşası için müteahhitlerle yapılan tüm sözleşmelerde dizayn veya uygulama konusunda hiçbir gayri müslimden yardım almama şartını koymalarını tavsiye etmektedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: