Bidatlerin: "Bidat-i Hasene ve Bidat-i Seyyie" diye ikiye ayrılması

Birinci soru, (9608) no'lu fetvadan: Soru 1: Bazı arkadaşlarım bana bidat'ın iki kısmı olduğunu söylemektedirler. Bunlardan birincisi: Bidat-i hasene'dir yani, bununla amel etmek caizdir. İkincisi ise: Bidat-i seyyie'dir . Ben, Hz. peygamberin şu hadisini delil göstererek bu taksimatın doğru olmadığı kanaatindeyim: İşlerin en kötüsü, sonradan türetilenlerdir, her uydurulan bid'attir, her bid'at sapıklıktır, her sapıklık ateştedir. İslam fıkhının değerli alimleri ve şahsiyetli imamları, Kur'an ve sünnet ışığında bu konu hususunda ne demektedirler?


Cevap 1: Böylesi bir yorum, Rasulullah'ın (s.a.v.) şu sözünün genel manasından dolayı sahih değildir. İşlerin en kötüsü, sonradan türetilenlerdir, her bid'at sapıklıktır Bu hadisi İmam Müslim Sahih adlı eserinde nakletmiştir. Bu bölümde, bu manaya delalet eden daha başka hadisler de mevcuttur. Sana şu kitaplara müracaat etmeni öneriyoruz. "Bidat ve sonradan türetilen şeyler" (Tartuşi), "Bidat ve ondan sakınmak" (İbn-i Vaddah), "Gafilleri uyandırmak" (ibn-i Nahhas), "Bidatlerin zararlarına yeni bir yaklaşım" (Şeyh Ali Mahfuz), (Bölümün numarası 2; Page No. 466)  "Cehennem ehline muhalefetten ötürü sırat-ı müstekim'e tabi olmak" (İbn-i Teymiye) "Zad'ul-Mead fi Hedyi Hayr'il-İbad" (İmam İbnü'l-Kayyim) Allah hepsine rahmet etsin. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: