Bid'atleri ortadan kaldırma cemaatı, Kadiriye tarikatı gibi bazı tasavvuf tarikatlarının hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 299) (7583) no'lu fetva: Soru: Mektup gönderen kişi ülkesinde şu üç dînî fırkanın bulunduğunu ifade ediyor:1 - Bid'atleri ortadan kaldırma ve Sünnetleri ikame etme Cema'ati. 2 - Tasavvuf Tarikatları Cema'ati. 3 - Kadiri Tarikatı Cema'atı (Soru soran kişi) bu üç fırkayı aydınlatmayı ve Kur'an-ı Kerime ve Sünneti Nebeviyeye uygunluğunu açıklamayı rica ediyor.


Cevap: Öncelikle Allah Teâlânın kitabına ve Resulullah (s.a.v.)'den sabit olan hadislere çağıran ve bunu nefsinde yaşayan, bunlara aykırı şeyleri reddeden ve sonradan oluşmuş bidatları yok etmek için çalışan, Ehl-i Sünnetle yardımlaşan ve onları dost edinen, bidat ehline düşman olan ve onların islama soktukları bidatları delil ve öngörülerle reddeden kimse Ehl-i Sünnet ve'l Cemaattandır. İkinci olarak: Sofî tarikatlarının birçok çeşidi vardır: Ticaniyye, Kadiriye, ve Halvetiye ... Bu fırkalardan hiçbir fırka; bazı grublarda az, bazı grublarda çok olacak şekilde bidat miktarı hususunda birbirlerinden farklı olsalar da bidatlardan uzak değildirler.Üçüncü olarak: Şiilikte, yirmiden fazla fırka vardır. Bu fırkalarla ilgili olarak Şehristanî'nin (el-Milel ve'n Nihal) kitabını, İbn-i Hazm'ın (el-Fasl fi'l Milel ve'n Nihal) kitabını, Bağdadî'nin (el-Fark Beyne'l Firak) kitabını, (İsna Aşeriye İmamları) kitabının muhtasarını, İbn-i Teymiye'nin (Bölümün numarası 2; Page No. 300)  (Minhacü's-Sünne) kitabını okuyunuz. Bu kitaplarda bu fırkalarla ilgili yeterli bilgi ve İslama göre durumlarının ne olduğunun açılaması vardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: