Bid'atların kısımları

(7721) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bid'at kaç kısma ayırılır? Her bid'at dalalet midir? Durum böyle ise, Kur'ân-ı Kerim'de ötre, üstün, esre, cezim, nokta ve şedde gibi harekeler konulmasını bid'at olarak gördüm. Çünkü Resûlüllah'ın (s.a.v.) döneminde Kur'ân-ı Kerim ancak levhalar üzerine yazılmıştı ve bu gün gördüğümüz gibi harekeleri yoktu. Ona harekelerin konulması bid'atlardan mıdır? Bu bid'at dalalet midir?


Cevap 2: Bid'at, dini bid'at ve normal bid'at olarak ikiye ayrılır. Normal bid'at, sanat ve buluşlardan yeni olan her şeydir. Bu konuda asıl olan, yasaklanmasına dair şeri bir delil olmadıkça, onun caiz olmasıdır. (Bölümün numarası 2; Page No. 464) Dini bid'ata gelince, Allah'ın teşriine karşı dinde ihdas edinen her şeydir. Koro halindeki toplu zikirler, mevlid bid'atları, Şaban ayının ortasında ve Recep ayının yirmi yedinci gecesinde ve ölünün kırkıncı gecesinde merasimler düzenleme ve kabirlerde ölülere Kur'ân tilavet etme bid'atları ve buna benzer sayılamayacak bid'atlar gibi. Hüküm verme yönünden dini bid'atların kısımları yoktur. Bilakis her bid'at dalalettir. Zira Peygamber efendimizden (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bir rivayet de şöyledir: Her kim işimiz (dinimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Irbad b. Sariye'nin (r.a.) rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Rasûlüllah (s.a.v.) bize dokunaklı bir vaaz verdi ki, ondan dolayı kalpler titredi ve gözler yaşardı. Dedik ki: “Ya Resûlellah, sanki veda edenin öğüdü gibi oldu, bize tavsiyede bulunun.” Buyurdu ki: “Size Allah’tan korkmayı, başınıza habeşli bir köle de geçse kulak verip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Muhakkak ki sizden yaşayan biri çok ihtilaf görecek, o zaman benim ve benden sonra hidayet ehli olan raşid halifelerin sünnetine tabi olunuz ve ona azı dişlerinizle sımsıkı sarılınız. Sonradan ihdas olunan işlerden sakının, muhakkak ki her bidat dalalettir. Hadisi Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Kur'ân harflerinin noktalanmaları ve hareke verilmesi ise, Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında olmasa bile, bid'at cinsinden değildir. Zira bu, bütün olarak onun korunmasını emreden şeri delillerin delaletiyle, masalıh-ı mürseledendir. (Bölümün numarası 2; Page No. 465)  Sana, Şatibi'nin "el-İ'tisam" kitabını tavsiye ederiz. Çünkü o, konunun hakkını vermiştir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: