Besmelenin gizli okunması ve bunun delili

Birinci soru, (389) no'lu fetvadan: Soru 1: Cehri namazda besmelenin gizli okunacağının cevazına dair delil nedir?. Kur'ân'da her surenin başında besmele yazılıdır. Fatiha suresi de bunlardandır. Biliyoruz ki, onun ayetleri yedi ayettir, yalnız altısı okunuyor, besmeleyi gizliyoruz?.


Cevap 1: Cehri namazda besmelenin gizli okunacağını söyleyen âlimler vardır. Buna binaen diyor ki, Fatiha her sureden bir ayet değildir, bilakis Kur'ân'dan müstakil bir ayettir, onunla surelerin arası ayrılıyor ve o Neml suresinden bir ayetin parçasıdır. Devamla diyor ki: Cehri namazda onu gizli okumak suretiyle, onunla surenin ayetlerinin arası ayrılmış olur.. Yine cehri namazda onu gizli okumakla beraber, namazda surenin okunması esnasında onu da okumak suretiyle; zahiri manası, namazda onun okunmamasına delalet eden delillerle, namazda surelerin başında okunmasına delalet eden hadisler arasını cem' edilmiş olur. Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edilen hadis bunun misalidir ki, O şöyle demiştir: Allah Rasûlü (s.a.v.) namaza tekbir getirerek başlar ve ardından Fatiha'yı okurdu. Enes'ten (r.a.) rivayet edilen hadiste de şöyle demiştir: Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın arkasında namaz kıldım, hepsi namaza Fatiha okuyarak başlarlardı. İmam Müslim'in bir rivayetinde şöyle rivayet edilmiştir: "Besmele okumazlardı." (Bölümün numarası 6; Page No. 379) Bu hadislerle namazda besmelenin okunacağına delalet eden hadislerin arasını cem' etmek için, bu hadisler, Fatihanın tamamen terki yerine cehri okumayı terk etmeye hamledilmiştir. Bizim Fatihayı sadece altı ayet okuduğumuza gelince, bu ittifakla sahih değildir. Fatiha dahil, besmeleyi her sureden bir ayet sayan kimse, onu Fatihadan bir ayet ve sonrasını da altı ayet sayar. Onu Fatihadan bir ayet saymayan kimse ise, Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, bölümünü, bir ayet, Fatihanın sonuna kadar olan kısmı da bir ayet sayar. Böylece Fatiha, besmelesiz yedi ayet olmuş olur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: