Ben müminim, o kafirdir, diyenin hadisinin sıhhat boyutu

(8742) no'lu fetva: Soru: Merhum Şeyh İbn Abdülvehhab'ın "el-Kebâ'ir" kitabında şöyle bir hadis rivayet edilmiştir: "Kim, "ben mü'minim, o kafirdir" derse, ve kim, "ben cennetteyim, o cehennemdedir" derse." Yahut hadisi tahric ve ta'lil etmeksizin bu manada rivayet edilen bu hadisin sıhhati ve manasının ta'lili hakkında bilgi veriniz.


Cevap: Bu söz, Peygamber'den (s.a.v.) hadis olarak rivayet edildiği sabit olmamıştır. Bilakis Ömer b. Hattab'tan (r.a.) mevkuf hadis olarak rivayet edilmiştir. İbn Kesir, Nisa suresinden: Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin! Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez. ayetini tefsir ederken onu zikretmiş ve şöyle demiştir: İmam Ahmed şöyle demiştir: Mutemir babasından, o da Nuaym b. Ebu Hind'den, o da Ömer b. el-Hattab'tan (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Kim, (Bölümün numarası 1; Page No. 740)  "ben mü'minim, o kafirdir" derse, kim, "o âlimdir, o cahildir" derse, kim de, "o cennettedir, o cehennemdedir" derse". Hadisin ravileri sikadırlar. Hadisi İbn Mardaveyh Musa b. Ubeyde yoluyla Talha b.Ubeydullah b.Keriz'den rivayet ettiğine göre Hz. Ömer şöyle demiştir: "Sizden en fazla korktuğum şey, kişinin kendi görüşünün hoşuna gitmesidir. Kim: "O mümindir, o kafirdir" derse, kim, "o âlimdir, o cahildir" derse, kim de, "o cennettedir, o cehennemdedir" derse." Onun senedinde Musa b. Ubeyde b. Naşit er-Razi vardır ve o zayıftır. Onun hakkında İmam Ahmed şöyle demiştir: Ondan hadis rivayet etmek helal değildir. Bir seferinde de: "O münkeri'l-hadistir" demiştir. Onu Yahya b. Main ve İbn Medini zayıf kabul etmişlerdir. İbn Kesir'in sözü burada bitmiştir. Zikredilen Ahmed'in rivayetinde inkıta' vardır. Çünkü Nuaym, Ömer'den (r.a.) işitmemiştir. Eğer sahihse eser'den (sahabe hadisi) maksat: İnsanın, "ben cennet ehlindenim" demesi gibi, ameliyle insanın kendisini sena etmek ve övmek üzere bunu söyleyen kimsenin sözü, yalandan ve gaybı bilme cesareti göstermesinden ibarettir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Yine şöyle buyurmuştur: O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;(26)Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar, (Bölümün numarası 1; Page No. 741) Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olman için, Acluni'nin, "Keşfu'l-Hafa ve Mezilü'l-İlbas amma iştehera mine'l-Ehadisi ala Elsineti'n-Nas" kitabının ikinci cildine müracaat etmeni tavsiye ederiz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: