Belli bir vakfın onarım masrafları aynı vâkıf (vakıf sahibi) tarafından yapılmış başka bir vakfın gelirlerlerinden karşılananabilir mi?

(125) no'lu fetva: Kral Suud'un validesinin (Allah rahmet eylesin) terekesine vasi tayin edildim. Bu sıfatla terekesini incelerken, bazı vakıf senetlerine rastladım. Bunlardan biri, Mukaybira bölgesindeki bir apartmanla ilgiliydi. Zatı âlinize söz konusu senedin bir nüshasını gönderiyorum. Vakıf senedinde belirtilen harcamalardan sonra vakfın gelirinden bir miktar artmıştır. Allah rahmet eylesin vâlidenin müezzin ve imamlara tahsis edilmiş vakıf evleri de mevcuttur. Bazı imam ve müezzinler bize bir dilekçeyle başvurarak bu evlerin onarılmasını istemişlerdi. Ancak evleri onarmak için harcayacak paramız yoktur. Bu evleri, bahsettiğim artan vakıf geliriyle onarmamız caiz midir? Soru burada bitti. Yukarıda işaret edilen vakıf senedini incelediğimizde iki belge gördük. Bunlardan biri 11/615 sayı ve 26/12/1380h. tarihiyle Riyad zabit katibince verilmiş olup vasinin az evvel zikrettiği apartmanın mülkiyetini gösteren tapuydu. İkincisi de yine Riyad zabit katibince verilmiş 8/533 sayı ve 17/11/1380h. tarihli bir belge olup alt kısmında şöyle bir kayıt vardı: Yukarıda zikri geçen villayı Suud b. Abdülaziz b. Abdurrahman Âli Faysal'ın validesi Vudha hanım vakfetmiş ve geliriyle dört adet kurban kesilmesini belirtmiştir. Kurban etlerinin kimlere verilmesini açıkladıktan sonra artan gelirin camilerin iftar yemekleri ve su ihtiyaçları için kullanılmasını bildirmiştir. Bu bağlamda yedi cami ismi vermiştir. Tarih: 4/6/1385h. Mühür: Abdüllatif İbrahim (Allah rahmet eylesin). (Bölümün numarası 16; Page No. 130)


(Bölümün numarası 16; Page No. 131)  Cevap : Komisyon, soru ve soruya eklenen iki belgeyi inceledikten sonra aşağıdaki cevabı yazmıştır: Villanın mülkiyeti ve vakıf olarak tahsisi ispat edildiğinden, gelirleri öncelikle villanın onarımı için harcanmalıdır. Villanın onarım masrafları çıkıldıktan sonra kalan geliri, öncelikle mûsînin (vasiyet sahibi) vakıf senedinde açıkça belirttiği kurbanlarla camilerinin iftar yemekleri ve su ihtiyaçları için harcanmalıdır. Bundan sonra geriye bir meblağ kalırsa, müezzin ve imamların kullanımı için vakfedilip onarıma ihtiyaç duyan lojmanlar, yine villayı vakfeden kişinin bir vakfı olduğundan, mûsinin senedinde açıkça belirttiği harcamalardan sonra kalan gelirle onarılabilir. Ancak bir hususa dikkatinizi çekmek isteriz ki o da şudur: İmam ve müezzinlere tahis edilen bu vakıf evlerinin (lojman) onarımı, imam ve müezzinlerin onlardan istifadesinden daha önceliklidir. Bu esasa göre gelecekte de devamlılığını sağlamak bakımından söz konusu lojmanlara yıllık bir gelir tahsis edilip her yıl kontrolleri yapılmalıdır. Onarıma ihtiyaç duyanları varsa, her lojman kendisine tahsis edilen gelirden onarılmalıdır. Kalanı da, vakıftan yararlanma hakkına sahip müezzin ya da imama verilmelidir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: