Belirli bir zamanla sınırlandırarak ibadetlerin sevabını ölüye bağışlamak

(Bölümün numarası 9; Page No. 60)  Belirli bir zamanla sınırlandırarak ibadetlerin sevabını ölüye bağışlamak. 2090 Numaralı Fetva: Soru: Sorunun içeriği şöyle: O, "el-Muhtar ve Mataliu'l-Envar" adlı kitaba muttali olmuştur. O kitapta aşağıdaki metin geçmektedir: Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Ölü için kabre bırakıldığı ilk geceden daha çetin bir gece yoktur. Öyleyse sadaka vermekle ölülerinize merhamet edin, kim sadaka verecek bir şey bulamazsa iki rekat namaz kılsın, iki rekatta Fatiha’dan sonra Ayetü'l-Kürsiyi, Tekasür Suresini ve İhlas suresini onbir defa okusun; selam verdikten sonra da: Allah'ım, bu namazı kıldım ve ne istediğimi biliyorsun, Allah'ım, namazın sevabını filan oğlu filanın kabrine ulaştır” derse, Allah o anda, onun kabrine bin melek gönderir, her melekle bir nur ve hediye gönderir, sura üfleninceye kadar onun kabrinde ona arkadaşlık ederler, Allah, namaz kılana, güneşin üzerine doğduğu bütün varlıkların sayısınca sevap verir ve Allah, kırk bin derece onu yükseltir ve kırk bin hac ve umre sevabı verir. Allah, cennette ona bin şehir bina eder, bin şehid sevabı verir ve bin hulle giydirir. Bu, büyük bir faydadır ki, her bir müslümanın, müslümanların ölüleri için her gece onu kılması gerekir . Anlatıldığı şekilde sadaka vermek ve namaz kılmak meşru ve rivayet edilmiş midir? Zikredilen hadis sahih midir? "el-Muhtar ve Mataliu'l-Envar" isimli kitabın müellifi kimdir? Müslümanlar, kitapta geçtiği şekilde amel ettikleri zaman dinin görüşü nedir?


: Soruda zikredilen hadisin, Rasûlüllah'a (s.a.v.) karşı uydurulmuş yalan hadislerden olduğunda şüphe yoktur. Yine bu uydurma hadiste zikredildiği şekilde sadaka vermenin ve namaz kılmanın, bir aslı olmadığında şüphe yoktur. Müslümanın, ölünün defnedildiği ilk gece ve diğer gecelerde birinin yerine namaz kılması meşru değildir. Sadaka ise, akrabaları yahut başkaları onun yerine ne zaman sadaka vermeyi isterlerse, müslüman ölü için meşrudur. Zira sahih hadiste şöyle buyrulmuştur: Bir adam şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resûlü, annem vefat etti ve vasiyette bulun­madı. Konuşsaydım onun saka vereceğini zannediyorum. Onun adına sadaka versem, kendisine fayda verir mi?” Peygamber (s.a.v.): “Evet” dedi. Burada defin gecesine veyahut başka geceye mahsus kılmamıştır. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat alimleri, müslüman ölünün, onun yerine verilen sadakadan ve ona yapılan duadan faydalandığında icma etmişlerdir. "el-Muhtar ve Mataliu'l-Envar" kitabının müellifini ise bilmiyoruz ve zikredilen kitabına rastlamadık. Ancak ondan naklettiğiniz şeye bakılırsa, muteber alimlerden olmadığı anlaşılmaktadır. Allah'tan, bizim için, senin için ve bütün müslümanlar için faydalı ilim ve salih amel nasip etmesini diliyoruz. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salat ve selam etsin.


Tags: