Bazı küfür dinden çıkarır

(Bölümün numarası 2; Page No. 53)  Soru 3: Onlar, namazı terk edenin, ameli bir küfürle kafir olduğunu ve Allah'a sövme gibi benzeri istisna tuttukları şeyler hariç, ameli küfrün sahibini dinden çıkarmadığını söylüyorlar. Namazı terk eden müstesna mıdır, istisnanın şekli nedir?


Cevap 3:Her ameli küfür, İslam Dini'nden çıkarmaz. Bilakis onun bazısı İslam dininden çıkarır. Bu, dini hakir görme ve onu basite almaya işaret eden şeylerdir. Mushafı ayak altına koymak ve peygamber olduğunu bildiği halde Rasûlüllah'a (s.a.v.) sövme, Allah'a çocuk isnad etme, Allah'tan başkasına secde etme ve Allah'tan başkası için kurban kesme gibi... Tembellikten dolayı farz olan namazları terk etmek te bu kabildendir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bizimle onlar (kafirler) arasındaki söz namazdır. Namazı terk eden kafirdir. Bunu İmam Ahmed, ve Sünen sahipleri, sahih bir senetle Büreyde b. el-Hasib'ten (Allah kendisinden razı olsun) rivayet etmişlerdir. Yine peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: Kişiyle şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Müslim Sahih'inde Cabir bin Abdullah el-Ensarî'den (Allah kendilerinden razı olsun.) rivayet etmiştir. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.) , âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: