Başlama duası, tekbirle kıraat arasında mıdır?

Soru 2: Başlama duası tekbirle kıraat arasında mı okunur?.


Cevap 2: Sünnet olan, iftitah tekbiri ile Fatiha suresi arasında okunmasıdır. Zira Ebu Hureyre (r.a.)'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: (Bölümün numarası 6; Page No. 377) Allah Rasûlü (s.a.v.) namaz için tekbir getirdiği zaman, kıraata başlamadan önce bir müddet susardı. Kendisine bunun sebebini sorunca, şöyle buyurdu: "Ben o esnada, Allah’ım, doğu ve batının arasını uzaklaştırdığın gibi beni günahlarımdan uzaklaştır. Allahım, beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi beni günahlarımdan temizle. Allah’ım, beni günahlarımdan su, kar ve dolu ile arındır." diye dua ediyorum." Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bunun dışında başlamada okunacak başka dualar da vardır. Bunun için Hadis Divanları, İbn Teymiyye'nin "el-Kelimü't-Tayyip" kitabı, Nevevi'nin "el-Ezkar" kitabı ve benzerlerine müracaat edebilirsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: