"Başında Allah'ın ismini zikretmeyenin abdesti yoktur" hadisi

(7769) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Sizlere (Bölümün numarası 5; Page No. 220)  Başında Allah'ın ismini zikretmeyenin abdesti yoktur. anlamındaki hadis hakkında danışmak istiyorum. Bu hadisin sıhhati nedir? Eğer bu hadis sahih ise, abdestin başında Allah'ı zikretmeyi unutan kimsenin abdesti iade etmesi gerekir, anlamına mı gelmektedir?


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişin ardından; Öncelikle; hadisin lafzı Abdesti olmayanın namazı yoktur, Allah'ın ismini zikretmeyenin de abdesti yoktur. anlamına gelmektedir. Bu hadisi Ahmed, Ebu Davud, İbn-i Mace ve el-Hakim rivayet etmiştir. İbn Hacer, Bulûğu'l-Merâm'da İmam Ahmed'in şöyle dediğini nakletmiştir: "Bu konuda sabit olmuş bir şey bulunmamaktadır." Ayrıca es-Suyuti bu hadisi el-Câmi'u's-Sağîr'de zikretmiş ve çeşitli tariklerden gelmiş olmasından dolayı sahih simgesiyle işaret etmiştir.İkinci olarak; hadisin sahih olduğu kabul edilmesine rağmen abdest için besmele çekmeyi unutan veya abdest alırken besmele çekmenin hükmünü bilmeyen kimsenin abdesti sahihtir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: