Amellerin kitap ve sünnete göre değerlendirilmesi

Ameller kitap ve sünnete arz edilir. (5078) no'lu fetvadan: Soru 2: İslam'da herhangi bir şey ihdas eden, bunu iyi bir amel olarak gören ve bunun insanı bid'atlara düşüren işlerden olmadığını iddia eden kimse hakkında islam ne diyor?


Cevap 2: Bu kişinin ameli Allah'ın kitabı ve Rasûlü'nün (s.a.v.) sünnetine arz edilir. O ikisine uyuyorsa haktır, uymuyorsa merduttur. Sen onun amellerinden bir şey zikretmedin ki, onun bid'at veya sünnet olduğunu bilelim. (Bölümün numarası 2; Page No. 470) Sana Şâtibî'nin el-İ'tisâm adlı kitabı okumanı tavsiye ediyoruz. Orada bid'atın manası, kısımları, hükümleri ve örnekleri hakkında doyurucu ve yeterli açıklama vardır. Yine "es-Sünen ve'l-Mübtedeât" kitabını, " el-İbdâ' fi Madârrı'l- İbtidâ' " kitabını, "el-Bida' ve'l-Havâdis" kitabını ve İbn Nühas'ın "Tenbihü'l-Ğafilîn" kitabını ve sünnet ve bid'atı açıklayan diğer kitapları tavsiye ediyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: