Allah'tan başkasına yemin şirk sayılır mı?

Birinci soru, (1332) no'lu fetvadan: Soru 1: Allah'tan başkasına yemin etmenin hükmü nedir? Bu şirk midir, değil midir?.


Cevap 1: Allah'tan başka bir melek, bir peygamber, bir veli yahut yaratılmışlardan birine yemin etmek haramdır. Çünkü İbn Ömer'in (r.a.), Resûlüllah'tan (s.a.v.) rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) Ömer b. Hattâb'a bir kafile içinde babasına yemin ederken yetişmiş ve onlara: "Dikkat edin, Allah kesinlikle baba­larınıza yemin etmenizi size yasaklamıştır. Kim yemin ede­cekse, Allah'a yemin etsin, yahut sussun" (Bölümün numarası 1; Page No. 344)  buyurmuştur. Bir başka rivayette Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim yemin ederse, ancak Allah'a yemin etsin . Kureyş, babalarına yemin ederlerdi. Onun için şöyle buyurdu: Babalarınıza yemin etmeyin. Hadisi Müslim ve başkaları rivayet etmişlerdir. Dolasıyla Peygamber (s.a.v.) Allah'tan başkasına yemin etmeyi yasaklamıştır. Buradaki yasaklamada asıl olan, haram olmasıdır. Bilakis Hz. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre O, bunu şirk olarak isimlendirmiştir. Ömer b. Hattab'ın (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Allah’tan başkasına yemin eden Allah’a şirk koşmuştur. Hadisi Ahmed sahih bir senetle rivayet etmiştir. Onu Tirmizi de rivayet etmiş ve hasen hadis olarak kabul etmiştir. Hakim ise, onun sahih olduğunu söylemiştir. İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre, Resûlüllah ( s.a.v. ) şöyle buyurmuştur: Allah'tan başkasına yemin eden, küfre veya şirke düşmüştür. Âlimler bunu, küçük şirke hamletmişler ve şöyle demişlerdir: Bu, dinden çıkaran en büyük küfürden başka bir küfürdür. Allah korusun, dinden çıkaran küfür en büyük küfürdür. Bundan dolayı İbn Mesud (r.a.) şöyle demiştir: "Yalan olarak Allah'a yemin etmem, doğru olarak Allah'tan başkasına yemin etmemden bana daha iyidir. Ebu Hureyre'nin (Bölümün numarası 1; Page No. 345)  Resûlüllah'tan (s.a.v.) rivayet ettiği şu hadis bunu teyit etmektedir: Sizden kim yemin eder ve yemininde: “Lât ve Uzza’ya yemin olsun!” derse hemen: “La ilâhe illallah", desin. Kim de kardeşine: “Gel seninle kumar oynayalım” derse, hemen tasaddukta bulunsun.” Hadisi Müslim ve diğerleri rivayet etmişlerdir. Resûlüllah (s.a.v.), Lât ve Uzza'ya yemin eden kimseye, bundan sonra şöyle demesini emretmiştir: "Allah'tan başka ilah yoktur." Çünkü Allah'tan başkasına yemin etmek, vacip olan tevhidin kemaline zıttır. Aynı zamanda bunda, Allah'a mahsus olan bir şeyle (Ona yemin etmek), Allah'tan başkasını tazim etmek vardır. Bazı hadislerde rivayet edilen babalara yemin etmeye gelince, bu, cahiliyede arapların adeti olduğu üzere devam eden ve bunun yasaklanmasından önce olan bir şeydir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: