Allah resulü'nün (s.a.v.): "Yüce Allah her yüz senede bir, bu ümmetin başına onların dinlerini yenileyecek kimseler gönderir" hadisi hakkında konuşmak

Allah resulü'nün (sav): "Yüce Allah her yüz senede bir, bu ümmetin başına onların dinlerini yenileyecek kimseler gönderir" hadisi hakkında konuşmak. ... (8687) no'lu fetva: Soru: Allah resulü'nün (s.a.v.) şu hadisini işittim: Allah, her yüzyılın başında bu ümmete, din işlerini ıslah edecek kişiler gönderir. Bu hadisle ilgili bazı sorularım olacak:a) Bu hadisin en doğru metni ve senedi nedir? Ravisi kimdir? (Bölümün numarası 2; Page No. 247)  b) Bu değerli şahsiyetlerin mümkünse zikredilmesic) Hadiste geçen "dinin işlerini ıslah edecek" cümlesi ne anlama gelmektedir? Allah resulü (s.a.v.) bizleri bembeyaz bir yol üzere bırakıp gitmemiş midir?d) Onlara karşı nasıl delil sunabiliriz?e) "Bu kimseler, her hicri asrın 12. yılı başında gelirler" sözünün sıhhat derecesi nedir?


Cevap: Öncelikle: Bu hadisi Ebu Davud süneninde, o da, Süleyman bin Davud el-Mihri'den, o da , Abdullah bin Vehb'ten, o da Said bin Ebi Eyyub'tan, o da Şerahil bin Yezid el-Muafir'den, o da Ebi Alkame'den ve onun da Ebi Hureyre'den naklettiğine göre Hz. Peygamberin şöyle dediğini bizlere bildirir: Allah, her yüzyılın başında bu ümmete, dinini yenileyecek kişiler gönderir. İkinci olarak: Bu hadis sahihtir ve ravilerin tümü güvenilirdir. Üçüncü ve dördüncü olarak: Allah resulü'nün (s.a.v.): dinini yenileyecek. (Bölümün numarası 2; Page No. 248) sözünün anlamı şudur: İnsanların büyük bir çoğunluğu, Allah'ın kulları için eksiksiz hazırlayıp razı olduğu bir din olarak insanlara sunduğu bu yoldan ve insanlar üzerindeki nimetini tamamlayacı nitelikte olan bu yüce dinden ayrılıp farklı yollara sapınca, onlara, İslam'ı iyi bilen, hikmetle İslam'a davet eden, Allah'ın kitabı ve resulullah'ın (s.a.v.) sahih sünnetini insanlara gösteren, sonradan çıkan şeylerden ve bidatlerden sakındıran, sapmış oldukları yoldan kurtarıp onları Allah'ın kitabı ve resulü'nün sünneti olan dosdoğru yola hidayet eden basiret sahibi alimler gönderir. İşte buna, değişen toplum açısından yenilenme adı verilmiştir. Yoksa, Allah'ın eksiksiz ve tastamam olarak gönderdiği dinde meydana gelmiş bir yenilik değildir. Çünkü toplum, bir çok defa değişime, zaafiyete ve yoldan sapmalara maruz kalabilmektedir. Ancak İslam'ın kendisi ise, Allah'ın kitabı Kur'an'ın ve onun açıklayıcısı olan sünnetin korunması suretiyle muhafaza edilmiştir. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. Beşinci olarak: Hadiste, ıslah edici olan bu kimselerin 12 yılın başında geleceklerine dair bir ifade yoktur. Bilakis, Allah'ın emri ve hikmeti gereği her yüz yılın başında gelecekleri söylenmiştir. Buradaki 100 yıldan kastedilen hicri asırdır. Çünkü o dönem müslümanları içerisinde sadece hicri asır biliniyordu. İşte bu, Allah'ın kullarına olan merahmeti ve iyiliğidir. Bu tebliğ ve açıklamalardan sonra hiç kimsenin bir mazereti olmasın diye Allah (c.c.) kullarına bu şekilde deliller sunmaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: