Allah resulü'nün (s.a.v.) "Hepsi ateştedir,biri hariç" sözünden kastedilen nedir?

Üçüncü soru, (4246) no'lu fetvadan: Soru 3: Allah resulü'nün (s.a.v.) kendi ümmetiyle ilgili söylediği hadiste Hepsi ateştedir,biri hariç.. ifadesi ne anlama gelmektedir. Söz konusu bu bir grup kimlerdir. Diğer yetmiş iki grubun tamamı, müşrikler gibi ebedi cehennemde mi kalacaklar? (Bölümün numarası 2; Page No. 231)  Çünkü, bu kimselere de Peygamberin ümmeti denilmektedir. Kendisine tabi olan ve olmayan herkese peygamberin ümmeti denir mi? Yoksa sadece ona tabi olan kimseler için mi söylenmektedir?


Cevap 3: Hadiste bahsi geçen ümmetten maksat peygamberin davetine icabet eden kimselerdir. Bu ümmet yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunlardan yetmiş ikisi yoldan sapıp onları dinden çıkarmayan bidatlere dalacaklar. Allah'ın bu kimselerden kendisini affedip cennet ehli kıldığı kimseler hariç bütün herkes, bidat ve sapıklıklarından dolayı cezasını çekecektir. Kurtuluşa eren fırka ise, Ehl-i Sünnet ve'l-Cema'attir. Bunlar, Allah resulü'nün sünnetine tabi olanlar, Hz. Peygamber ve sahabesinin üzerinde olduğu yolda gidenlerdir. Hz. Peygamberin kendileri hakkında şöyle dediği kimselerdir: Ümmetimden bir tâife hak üzere muzaffer olarak kalmaya devam edecektir. Onlara muhalefet edenlerin ve onları yardımsız bırakanların onlara zararı olmaz; ta ki Allah’ın emri gelinceye (kıyamet kopuncaya) kadar.. Ancak, yapmış olduğu bidati kendisini dinden çıkarmışsa bu kimse davete icabet etmemiş kimsedir ve ebedi cehennemlik olur. Tercih edilen görüş te budur. Denildiğine göre hadisteki ümmet kelimesinden maksat, davete muhatap olan ümmettir. Bu manaya göre, kafir olsun mümin olsun peygamberin gönderildiği ümmetin tamamanı kapsayacaktır. Hadisteki "bir"den maksat ise, davete icabet eden ümmettir. Bunlar da, samimi bir kalple Peygambere inanan ve bu iman üzere vefat eden kimselerle sınırlıdır. İşte bu kimseler, öncesinde azap çekip sonuçta cennete giden veya hiç azap çekmeyip kurtuluşa eren fırkadır. (Bölümün numarası 2; Page No. 232)  Kurtuluşa eren bu fırkadan geriye kalan yetmiş iki gruba gelince bunların tamamı kafirdir ve ebedi cehennemliktir.Böylece, davete muhatap olan ümmetin, davete icabet eden ümmetten daha kapsayıcı olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, icabet ümmetinden olan her fert davet ümmetinden sayılırken, davet ümmetinden olan her fert icabet ümmetinden sayılmamaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: