"Allah, her yüzyılın başında bu ümmet için dinini yenileyecek birini (müceddid) gönderir."...hadisi

(Bölümün numarası 4; Page No. 422) (8687) no'lu fetva: Soru: Resûlüllah'ın (s.a.v.) şu hadisini duydum: Allah, her yüzyılın başında bu ümmete, din işlerini ıslah edecek kişiler gönderir. Ben bu konuda bazı açıklamalar isteyeceğim:a) Bu hadisin senedi ve doğru metni nedir ve râvileri kimlerdir?.b) Eğer mümkünse bu ıslah edicilerin zikredilmesi.c) Din işlerinin ıslahı ne demektir?. Allah Resûlü (s.a.v.) bizi apaçık cadde üzerinde bırakmıştır.d) Onlara nasıl delil getirilir?"Onlar her hicri asrın on ikinci yılının başında gelirler" sözünün doğruluk payı nedir?


Cevap: Birinci olarak: Bu hadisi Ebu Davud "Sünen"inde Süleyman b. Davud el-Mihri'den rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir: Bize Abdullah b. Vehb, Said b. Ebi Eyyub'tan, o da Şerahil b. Yezid el-Muafiri'den, o da Ebu Alkame'den, o da Ebu Hureyre'den, o da Resûlüllah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Allah, her yüzyılın başında bu ümmete, dinini yenileyecek kişiler gönderir. İkinci olarak: Bu hadis sahihtir ve râvilerinin hepsi sikadırlar.Üçüncü ve dördüncü olarak: Hz. Peygamber'in (s.a.v.): dinini yenileyecek. (Bölümün numarası 4; Page No. 423) sözünün manası: İnsanlardan bir çoğu, Allah'ın kullarına ikmal ettiği, onlara nimetlerini tamamladığı ve onlar için din olarak razı olduğu din (İslam) caddesinden ayrılınca, Allah'ın kitabını ve resûlü'nün sahih sünnetini insanlara gösteren, bid'atlardan onları sakındıran, dinde yeni şeyler ihdas etmekten onları kaçındıran, onları sapmalardan sırat-ı müstakime, yani Allah'ın kitabına ve resûlü'nün (s.a.v.) sünnetine döndüren bir davetçi ve bir mürşid olarak, onlara âlimler yahut islam'ı bilen bir âlim gönderir. Bu, Allah'ın koyduğu ve tamamladığı dine göre değil, ümmete göre bir yenileme olarak isimlendirilmiştir. Zira değişme, zayıflama ve sapma, bir çok kere ümmette meydana gelmektedir. Bizatihi islam'a gelince, Allah'ın kitabı ve onu açıklayan Allah'ın Resûlü'nün (s.a.v.) sünnetinin muhafazasıyla o, koruma altına alınmıştır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. Beşinci olarak: Hadiste ıslah edicilerin, on ikinci senenin başında gereceğine dair bir şey yoktur. Bilakis onların, Allah'ın emri ve hikmetiyle her yüz yılın başında gelecekleri bilgisi vardır. Bu da hicri asırdır. Çünkü o zaman müslümanlarca bilinen asır odur. Bu, Allah'ın kullarına bir fazlı keremi ve rahmetidir ve tebliğ ve beyandan sonra hiç kimsenin bir özrü olmaması için, onlara delil ikame etmedir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: