Allah'a karşı edepsizlik içeren sözler

(Bölümün numarası 2; Page No. 158)  Allah'a karşı edepsizlik içeren sözler. (9234) no'lu fetvadan: Soru 2: Ben bir akşam lisesinde öğretmenim. "Kitâb'üt-Tevhid"te okuduğum bir ibarede tereddüt ettim ve onu uygun görmedim. İfademin doğruluğu ve alemlerin Rabbinin büyüklüğüyle münasebetini rica ediyorum. Muhammed Kutub'un lise ikinci sınıf için yazdığı "Kitab'üt-Tevhid" in 23. sayfası, 17. satırında şöyle bir ibare var: Peygamber (s.a.v.) Allah'ın indinden (nezdinden, huzurundan) gelince şöyle diyordu: Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin için O'dan başka ilah yoktur. Bu, her peygamberin kavmine söylediği şeydir. Bu hakikatte, gasp edilen hükümranlığı, insanlar için kanun koymada ve helal, haram, mubah ve mubah olmayanı belirlemede tek hak sahibi olan Allah'a vermeye çağırmadır. Aynı müellifin üçüncü sınıf kitabı, 82. sayfasının son üç satırında "Lâ ilâhe illellah"ın manası şöyle açıklanıyor: İnsanların onunla ibadet etmek istedikleri gasp edilen hükümranlığın, onun hakiki sahibi, herkesin Rab'bi Allah teâlâ'ya verilmesidir. Bu konuda bir şey söylemedim ve caiz olup olmadığı konusunda da görüş belirtmedim. Sözüme açıklık getirmenizi rica ediyorum.


Cevap 2: Zikrettiğin şey konusunda mana yönünden bir beis görmüyoruz. Fakat üslupta Allah'a karşı bir edepsizlik vardır. Çünkü hiç bir kimse, O'ndan hakkını almak üzere Allah teâlâ'yı kahretmeye güç yetiremez Bilakis O, bütün kullarının üzerinde güç ve kuvvet sahibidir. Fakat müşrik ve Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden, bazen Allah'ın hakkına ve hükmüne tecavüz ederler ve şeriatına muhalefet ederler.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: