Allah'ın sıfatlarının yirmi olduğunu söyleyen kimsenin sözü

(Bölümün numarası 3; Page No. 168) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 169)  Sıfat (Allahlar Teâlâ'nı‎n sı‎fatları)‎ (Bölümün numarası 3; Page No. 170) on ikinci soru 214 rakamlı fetvadan: Soru 12: Tevdîhü'l-Akîdeti'l Müfîde Fî îlmi't Tevhîd lişerhi'l-Mezîde adlı Ahmed El-Derdir'e ait, merhum şeyh Hüseyin Abdürrahim Mekkî'nin telif ettiği 1383/1963m. yılında 4. baskısı yapılan Musa Ahmed'in tashih ettiği Ezher Enstitülerinde 4.sene hazırlık sınıfının mukarrar kitabında, içlerinde Raziye cemaatının da olduğu mezheblerin görüşüne göre, Allah (c.c.)'nın sıfatlarının yirmi olduğunu okudum. Diğer bir görüş olan İmam Eş'arî ve onu destekleyenlerin görüşüne göre; Sıfatların sayısı on üç sıfattr. Kitaba göre ittifak edilen sıfat sayısı yedi sıfattır ki bunlar da meânî sıfatlardır. Allah'ın sıfatları hususunda gereken nedir, sıfatların sayısı yedi mi, on üç mü yoksa yirmi midir?. Bu konuda bizi bilgilendirin, Allah da sizi mükafatlandırsın. Eğer sıfatların sayısı yirmi ise o zaman (Kâdir) (herşeye gücü yeten) olması, diri (hayy) olmasının manası nedir?, Bu kitap sahih akide için uygun bir kitap mıdır?. Çünkü bu kitapla ilgili olarak bende şüpheler oluştu. Çünkü Mezîde kitabının yazarı Eş'arî'dir. Ve ben Ehl-i Sünnet ve'l Cemaata tabi olmak ve ne Eş'arilerin ne de başkalarının değil onların yolunu takip etmek istiyorum. Bana Ehl-i Sünnete göre Allah'ın sıfatlarını anlatan bir kitap tavsiye edermisiniz?.


Cevap 12: Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâ'ata göre: (Bölümün numarası 3; Page No. 171) Allah Te'âlâ kemal sıfatlarıyla vasıflanmıştır. Hiç şüphesiz ki O, Yüce kitabında kendini nasıl nitelendirmişse, Peygamber (s.a.v.), tahrif, inkar, keyfiyet ve örneksiz bir şekilde Allah'ı nasıl vasıflandırmışsa şu ayet sınırları çerçevesinde o sıfatlarla vasıflandırırılır: O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Sıfatların sayısının yirmi, yedi veya on üç olması iddiası ise asılsızdır. Zira bu iddia kitap, sünnet ve icmaya aykırıdır. Bahsettiğin kitaba gelince ona güvenmen uygun değil, sana Şeyhü'l-İslam İbn Teymiye'nin (el-Akîdetü'l Vâsıtıye) adlı kitabını, Şeyh Muhammed Halil el-Herras'ın şerhini, Şeyhü'l İslam İbn Teymiye'nin el-Tedemmüriye ve el-Hameviye adlı kitapları gönderiyorum. Bahsedilen bu üç kitap; Allah'ın isim ve sıfatları hususunda Ehl-i Sünnet ve'l Cemaatın gittiği yolu muhalefet edenlere reddiyeler vererek açıklamaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: