Allah'ın mahlukatı üzerinde tefekkür etmek ve bunun sınırları

Üçüncü ve dördüncü soru, (782) rakamlı fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 59) Soru 3 : Çocuklarımız var, bunların Allah'ın yarattıkları hakkında tefekkür etmelerini istiyoruz, su üzerinde bulunan yer yüzünü, su üzerinde tutan şey nedir? ve diyorlar: Yeryüzü yedi tabakadan oluşur, her tabakanın sakinleri vardır. Yine bize söyledikleri; Yeryüzü tabakalarından, ateşten daha sıcak siccil tabakası vardır ki, Allah oraya günahkar ve kafir ruhları atar. Yine diyorlar: Harut ve Marut yeryüzünde azap gören meleklerdir. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın! Onların azabı nedir?


Cevap 3: Öncelikle: Su üzerinde duran bir yeryüzü yok ki, buna göre onu su üzerinde nasıl durduğu sorulabilmesin. Su üzerinde hava ve gök bulunmaktadır. Bütün kainat birbirine tutunmuş ve Allahın kudretiyle birbirine bağlanmıştır. Allah teala dedi ki Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki onların nizamı eğer bir bozulursa, kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Bu tutunma, Allahın kainata vaz'ettiği bir sırla olur ki; bu sırrı Allah'ın kendilerine bu bilgileri edinme araçlarını bahşettiği evrenin kanunlarını bilen bilginler ve başkaları tarafından bilinebilir , Buhari'nin Sahih'inde Hz. Ali radiyallahu anh'dan (şöyle rivayet edilmiştir): İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın. Allah ve rasulünün yalanlanmasını ister misiniz? İkinci olarak: Allah teala yeryüzünün yedi tabaka olduğunu haber vermiş ve buyurmuştur: Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. (Bölümün numarası 1; Page No. 60) . İctihat yaparak yeryüzünün aralarında hava boşluğu bulunan üst üste tabakalardan oluştuğunu, her tabakada Allahın bir takım mahlukatı bulunduğunu söyleyen alimler, şu ayet-i kerimeyi delil olarak getiriyorlar: Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. . Bir kısmı da, yeryüzünün birbirine yapışık ve üst üste tabakalardan oluştuğunu söylüyor ve şu hadisi delil gösteriyorlar: Kim bir karış toprak alırsa, Kıyamet günü yedi yerde onu taşıyarak gelir. Üçüncü olarak: (Siccin) Gaybi şeylerdendir ki ona dalmamamız ve Allahın kitabında, Rasulünün ise hadislerinde haber verdikleriyle yetinmemiz gerekmektedir. Allah teala dedi ki: Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn'de olmaktır.(7)Siccîn nedir, bilir misin?(8)(O günahkârların yazısı), amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. Buna iman etmemiz ve kendi yanımızdan bir şeyler katmamamız gerekiyor. Yoksa Allah tealanın şu ayetiyle nehyettiği şeye düşmüş oluruz: Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Dördüncü olarak: Harut ve Marut, Allah'ın kullarını onlarla imtihan ettiği iki melektir ki, Allahın kendilerine emrettiği dışında hiç bir şey yapmamış, mükellef tutuldukları görevde Allaha itaatın dışına çıkmamışlardır. Allah teala kullarını dilediği şekilde sınayıp, imtihan edebilir, onun hükmünde ve şer'inde tartışma yapılmaz. Allah teala dedi ki Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. . (Bölümün numarası 1; Page No. 61) Harut ve Marutun iki erkek kılığına girmeleri, günah işlemeleri ve göğe çıkmaktan men'olunmaları, dünyada azap görüyor veya saçlarından asılı bir halde bulunuyor olmalarına gelince; bütün bunlar ve benzerleri, yalancı hikayecilerin uydurduğu sözlerdir, müslümanın böyle şeyleri kabul etmemesi ve bu tarz güvenilir olmayan kitapları okumaktan kaçınması gerekir (bedaiu'z-zühur fi vakayıı'd-duhur) isimli kitap gibi ki, bunun müellifi ve benzerleri, bu tarz iftiraları ortaya atanlardır. Allah en iyi bilendir! Başarı Allah'tandır!Salat u selam peygamberimiz Muhammed âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: