Allah'ın en sevmediği helal talaktır. hadisi

(Bölümün numarası 4; Page No. 438) (11005) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Şu hadisin sıhhat bakımından durumu nedir? Allah'ın en sevmediği helal talaktır. Bazı kimseler onu zayıf kabul ederek; mürsel olduğunu, metninin de aynı şekilde olduğunu söylüyorlar. Ayrıca diyorlar ki: Allah Te'âlâ helal kıldığı bir şeye buğzeder mi, Allah'ı buna zorlayan yoktur.


Cevap 2: Ebu Davud'un, Muhtasaru's-Sünen'inde ; Muharip b. Disar İbn Ömer yoluyla (r.anhuma) Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'ın (a.c.) en sevmediği helal talaktır. Münziri der ki: Bunu İbn Mâce tahric etmiş olup, meşhur olan onun mürsel olduğudur ve dolayısıyla da gariptir. Beyhaki de şöyle der: Bir rivayette İbn Ebi Şeybe onu Abdullah b. Ömer'den mevsul olarak rivayet etmiştir. Onu mahfuz bulduğunu zannetmiyorum. Bir rivayette de Muharib b. Disar'ın, Resulullah'tan (s.a.v.) rivayeti şöyledir: Allah, talaktan daha çok buğzettiği bir şeyi helal kılmamıştır. Bu mürseldir.İbnu'l-Kayyım der ki: Darakutnı Muaz b. Cebel hadisinden Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Allah, talaktan daha çok buğzettiği bir şeyi helal kılmamıştır. Bu rivayette Humeyd b. Malik vardır ki o zayıftır.Münavi, Feyzü'l-Kadir'de şu nakilde bulunur: İbn-i Hacer dedi ki: Ebu Hatim (Bölümün numarası 4; Page No. 439)  ve ve Darekutni şu hadiste irsali tercih ettiler: Allah'ın en sevmediği helal talaktır. İbn Cevzi onu İlel'inde Ebi Davud ve İbn Mace'nin senediyle naklederek Ubeydullah el-Vassafi sebebiyle zayıf kabul etmiştir. Yahya onun bir şey olmadığını söylemiştir. Nesai, onun hadisinin metruk olduğunu söylemiştir. Ancak Ebu Davud (r.aleyh) isnadı muttasıl sahih olarak Muarraf b. Vasıl, Muharib b. Disar yoluyla İbn-i Ömer'den onu merfu olarak rivayet etmiştir. Onda İbni Cevzi'nin illetli bulduğu Abdullah b. el-Velid el-Vassafi bulunmamaktadır . Böylece hadisin mürsel değil de muttasıl olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu durumda mürsel, muttasılı yaralayıcı değil, destekleyen bir rivayet olmuş olur. Metninde de herhangi bir bulanıklık yoktur. Çünkü talakı helal kılmakla buğzetmek arasında bir uyumsuzluk bulunmamaktadır. Zira Allah Te'âlâ, Hakim ve Alim'dir. Kullarının ona ihtiyacı için helal kılmış olup ihtiyaç olmaması durumunda da bunu kerih görmüştür. Resulullah'ın (s.a.v.) şu sözü de bu kabildendir: Allah'ın en sevdiği yerler mescidlerdir, en fazla hoşlanmadığı yerler ise, çarşı ve pazarlardır. Bunu İmam Müslim, Sahih'inde tahric etmiştir. Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: