Allah'ın dininde kim değişiklik yaparsa

Allah’ın dininde kim değişiklik yaparsa. Birinci soru, (6342) no'lu fetvadan: Soru 1: Resûlüllah'ın (s.a.v.) namaz esnasında Amr b. Luhay'ı cehennem ateşinin içinde yuvarlanırken gördüğüyle ilgili bir hadis rivayet edilmiş midir? Amr b. Luhay, putperestliği Ka'be'ye, yahut Arap yarımadasına ilk sokan kişidir. Eğer sıhhati sabitse bu sahih hadis, namaz kılanın bu gibi elektrikli, petrol yahut gazlı ısınma aletlerine doğru yönelerek namaz kılmasının mekruh olmadığına bir delil olur mu? (Bölümün numarası 3; Page No. 499)  Bize doğru olan fetvayı veriniz. Allah Te'âlâ sizi en güzel şekilde mükafatlandırsın. Bizi ve sizi, hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline tabi olanlardan eylesin. Allah'ım, bizi kendi nefislerine ve ailelerine kitabı ve sünneti tatbik eden akıl sahiplerinden kıl. Muhakkak sen her şeyi duyan, bilen, yakın olan ve duaları kabul edensin.


Cevap 1: Buhari'nin Sahih'inde Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet ettiğine göre Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Amr b. Âmir el-Huzâ'î'yi cehennem'de bağırsaklarını sürürken gördüm. O, develeri putlar için salma adak yapanların ilki idi. Yine Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet ettiğine göre Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Cehennem alevlerinin bir birini yediğini gördüm. Amr'ı da (Cehennemde) bağırsaklarını sürürken gördüm. O, develeri putlar için salma adak yapanların ilki idi. Bu hadislerde, elektirikli aletler ve ısınmaya mahsus petrol ürünleri aletleri gibi, ateşe ve benzerlerine yönelmeye ve namazda iken onu gördüğüne dair bir delil yoktur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: