Allah'ın bazı kulları vardır ki, insanlar ihtiyaçları için onlara sığınırlar, hadisi

(4029) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Aşağıdaki hadisin sıhhati hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Allah'ın bazı kulları vardır ki, insanlar ihtiyaçları için onlara sığınırlar ve onlar kıyamet günü emindirler.


Cevap 6: es-Suyuti, el-Camiu's-Sağir adlı kitabında, Taberani'nin bunu, el-Kebir'inde İbn Ömer'den (r.anhuma) şu lafızla rivayet ettiğini nakleder: (Bölümün numarası 4; Page No. 434) Allah'ın bazı kulları vardır ki, Allah onları insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. İnsanlar ihtiyaçları için onlara sığınırlar ve onlar, kıyamet günü Allah’ın azabından emindirler. Ardından da hadisin sonuna Hasen işaretini koymuştur. Münavi ise Feyzü'l-Kadir'de Taberani'nin rivayetinin lafzının ''ibaden ihtassahum'' yerine '' Halkan halakahum li-havaici'n-nas'' şeklinde olduğunu zikretmiş ve şöyle demiştir: Heysemi dedi ki: Bunun senedinde cumhurun zayıf gördüğü birisi vardır, bir de ondan rivayette bulunan Ahmed b. Tarık Ahmed b. Tarık vardır ki onu tanımıyorum. Geriye kalan ravileri sahih hadis ravileridir. Bu da hadisin senet bakımından zayıf olduğunu göstermektedir. Hadisin sahih olduğu varsayılacak olsa bile bundan anlaşılması gereken: İnsanların ihtiyacını gidermek için mal vermeye, eğitim çalışması yapmaya ve yardıma muhtaç olanların yardımına koşmaya teşvik etmek anlaşılır. Bu da ölülerden değil ancak dirilerden meydana gelir. Ayrıca bu hadiste maslahatları yerine getirmede ve zorlukları gidermede bilinen sebeplere yapışıp Allah'a tevekkül ederek dirilerden yardım istemenin meşru olduğu açığa çıkmaktadır. Yoksa bunda ihtiyaçların giderilmesinde ve zorlukların kaldırılmasında ölülere sığınıp onlara iltica etmeye herhangi bir delil bulunmamaktadır. Zira bunun Allah Te'âlâ'ya şirk koşmak olduğuna nasslar delalet etmektedir.Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: