Alimler hakkında ileri geri konuşmak

(16873) Numaralı fetva: (Bölümün numarası 2; Page No. 317)  Soru: Selefiyye diye çağrılan insanları işitiyor ve görüyoruz. Onların işleri alimleri ta'n etmek ve onları bidatçılıkla suçlamaktır. Sanki onlrın dilleri bunun için yaratılmış. Biz selefiyyiz diyorlar. Allah Azze ve Celle sizleri muhafaza buyursun sorum şu: Doğru selefiliğin anlamı nedir? Çağdaş islami gruplardan hangisi o selefiliğin yerindedir?


Cevap: Durum zikredildiği gibi ise, ulemaya ta'n etmek, onları bidatçilikle ve yok edici bir yolla suçlamak bu ümmetin selefilerinin ve hayırlılarının yolu değildir. Selef-i salihi'nin ana caddesi kitaba sünnete, bu ümmetin selefi olan sahabe(r.anhum)'a ve tabiin'e, ihsanla, hikmetle ve en güzel bir şekilde mücadeleyle ve kulun çağrıldığı şeyleri yapmaya karşı nefis cihadı ile davettir. İslam dinin, topluma davetin ve hayırda yardımlaşmanın zaruriyetini öğrenmeyi yüklenmektir. Müslümanların hak üzerinde toplanmasıdır. Ayrılıktan ve sebepleri olan tartışmadan, buğzetmeden ve hasedden uzak durmasıdır. Müslümanların onurları konusunda meydana gelenlerden uzak durmaktır. Zanla müslümanları yalancılıkla ve benzeri şeylerle suçlamak müslümanlar arasında ayrılığa, onların birbirine lanet eden ve birbirlerini öldüren gruplar ve bölükler halinde olmalarına sebep olur. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 2; Page No. 318)  Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.(103)Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.(104)Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu sabit olmuştur Benden sonra, birbirinin boynunu vuran kafirlere dönüşmeyin Ayet ve hadislerde ayrılığın ve sebeplerinin zemmedilidiği çoktur. Bu yüzden müslümanların şerefini, onurunu korumak ve himaye etmek islam dininden öğrenilen zaruriyetlerdendir. Müslümanların şerefine leke sürmek ve onlar hakkında ileri geri konuşmak haramdır. Hele bu, alimler ve müslümanlara büyük fayda sağlayan kimseler hakkında olursa haramlılık daha da şiddetli olur. Nitekim onların mertebelerinin büyüklüğü hakkında ayetler nazil olmuştur. Şöyle ki: Şüphesiz ki Allah sübhanehu ve Te'âlâ onları tevhidinin şahidleri olarak zikretti. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 2; Page No. 319)  Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir). Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur. Alimler hakkında haksızca bidatçi, fasık seklinde noksan ve küçültücü ifadelerle ileri geri konuşmak ki - bunların hepsi zulüm ve günahın büyüklerindendir- fitne sebeplerindendir, ve müslümanları onların faydalı ilimlerinden, hayır ve hidayet gibi taşıdıkları şeylerden uzaklaştırmadır. Bu ise tertemiz olan şeriatın yayılmasına karşın büyük zarara dönüşmektedir. Çünkü islamı yüklene veya taşıyan yaralandığı zaman taşınan da bundan etkilenir. Bunda sahabe hakkında ileri geri konuşan ehli hevanın yoluna benzeme vardır. Rasulüllah'ın sahabesi (r.anhum) Allah Teala'nın şeriatını tebliğ ettiğine dair bu ümmetin nebisine (s.a.v.) şahittirler. Şahid yaralanırsa meşhudun bih te yaralanır. Müslümana islam'ın edebini, hidayetini ve kurallarını yüklenmesi gerekir. Aynı zamanda alimlerin hakkında dedikodu etmekten ve iğrenç sözler sarfetmekten dilini uzak tutması gerekir. Bundan dolayı Allah Te'âlâ'ya tövbe etmeli. Kulların kötülüklerinden kurtulmalı. Fakat alimden bir hata meydana geldimi onun hatası ilminin aleyhine olmaz. Hatanın bilinmesinde vacip olan ilim, din ve sahih itikad konusunda kendilerine işaret eden ehli ilimden olanlara rucu etmektir. Her yaştan olan herkes kendisini sağlama çıkartmazsa hissetmediği yerden helaka sürüklenir. (Bölümün numarası 2; Page No. 320) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashabına salât ve selam etsin.



Tags: